Simple jQuery Dropdowns
Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/2019
Title: แนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในสถานศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2545-2547
Authors: สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์
สมศักดิ์ วงศาวาส
บังอร เทพเทียน
ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์
ปรินดา ตาสี
มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
Keywords: พฤติกรรมเสี่ยง;นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา;เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย;Open Access article;Journal of Public Health and Development;วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
Issue Date: 2548
Citation: วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา. ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (2548), 9-22
Abstract: สถานการณ์ด้านการระบาดของโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องขบคิดในระดับนโยบายว่า มาตรการ ป้องกันที่มีอยู่ เช่น โครงการรณรงค์ถุงยาง 100 เปอร์เซ็นต์ การให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด การศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการติด ตามและประเมินภาวะความเสี่ยงของวัยรุ่นที่จะนำไปสู่การสร้างกลไกการป้องกัน ของประชาชนในวงกว้าง การสุ่มตัวอย่างเลือกแบ่งตามโซนของเขตการศึกษา จำนวนตัวอย่างที่ศึกษาในปี พ.ศ. 2545-2547 มีจำนวน 1,510,1,690 และ 2,234 คนตามลำดับ โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่มตัวอย่างในรอบ 3 ปี คือ 16.8 16.9 และ 16.8 ตามลำดับ จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2547 พบว่านักเรียนร้อยละ 26.3 มีประสบการณ์ทางเพศแล้ว สัดส่วนของอายุ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ 15 ปีมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2545 ประมาณ 2 เท่าในกลุ่มนักเรียนมัธยม ศึกษาทั้งหญิงและชาย ระดับการการใช้ถุงยางอนามัยครั้งแรกยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ยกเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับ หญิงบริการทางเพศ แนวโน้มการใช้ถุงยางในรอบ 3 ปี ในกลุ่มนักเรียนหญิงเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 33-34 ในปี พ.ศ. 2547 สำหรับนักเรียนชายทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 35-43 หากยังพบว่าการใช้ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ก็ยังอยู่ในระดับต่ำเช่นเดิม ประมาณหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่าง ความสัมพันธ์แบบคู่รักที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ปัจจัยทางชีวสังคมที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ในระดับสูงคือ นักเรียนอาชีวศึกษา เพศชายและเงิน ค่าใช้จ่ายมากกว่า 2000 บาทต่อเดือน ปจั จัยเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ คือ การเที่ยวสถานบริการ การเข้า ร่วมปาร์ตี้ยาเสพติด การดูภาพปลุกเร้าจากอินเตอร์เนทหรือสื่ออื่น ๆ การใช้แอลกอฮอล์ บุหรี่และสารเสพ- ติดอื่นๆ การใช้สารเสพติดเช่นแอลกอฮอล์ บุหรี่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียนร้อยละ 70 และร้อยละ 25 ตามลำดับ สำหรับการระบาดของยาบ้า เฮโรอีน โคเคน ยาอี กาว/ทินเนอร์มีแนวโน้มเพิ่ม ความเสี่ยงต่อการไม่ใช้ถุงยาง- อนามัย เมื่อมีการใช้แอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนชายมัธยมและนักเรียนหญิงอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น ผลสรุปของการศึกษาพบว่าระดับการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มนักเรียนยังไม่ดีพอ การจัดระเบียบสังคมช่วยให้ ระดับการเที่ยวสถานบริการลดลง แต่พบว่าจะมีการพบปะในลักษณะของปาร์ตี้ยามากขึ้น การพบนัยสำคัญของ ปัจจัยด้านชีวสังคม การเข้าถึงสื่อปลุกเร้า พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดที่นำไปสู่ความเสี่ยงสูงกว่าทางด้านพฤติกรรม ทางเพศ ต้องมีการทบทวน หรือหายุทธวิธีใหม่ ๆ หรือเสริมความเช้มแข็งเพื่อให้เยาวชนไทยปลอดจาก ความเสี่ยงที่มีความยั่งยืน
URI: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/2019
ISSN: 1905-1387
Appears in Collections:AD-Article

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ad-ar-somsak-2548.pdf412.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.