Simple jQuery Dropdowns
Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/2168
Title: พฤติกรรมทางเพศในประชากร 6 กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในรอบปี พ.ศ. 2548
Other Titles: Sexual Behavioral Survey 6 Target groups in Bangkok, 2005
Authors: ศิริกุล อิศรานุรักษ์
บังอร เทพเทียน
สมศักดิ์ วงศาวาส
ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์
ปรินดา ตาสี
มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
Keywords: พฤติกรรมทางเพศ;Sexural behivoiral;พฤติกรรมการใช้สารเสพติด;Substainces abuse;เชื้อเอชไอวี;เอดส์;HIV/AIDS;Open Access article;วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา;Journal of Public Health and Development
Issue Date: 2549
Citation: วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา. ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 (2549),1-15
Abstract: การสำรวจพฤติกรรมทางเพศครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และดูแนวโน้มของพฤติกรรมเสี่ยงในรอบ 4 ปที ่ผี า่ นมา ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะทำให้เห็นรูปแบบของพฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในกลุ่มประชากรที่มีความ เปราะบางต่อความเสี่ยงโรคเอดส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาได้ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งสามารถประเมินผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอด จนใช้เป็นข้อมูลกำหนดนโยบายการดำเนินการด้านเอดส์ในกรุงเทพฯต่อไป โดยมีประชากรกลุ่ม เป้าหมายจำนวน 6 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียน มธั ยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา (ปวช.) ช้นั ปีที่ 2 กลุ่ม แรงงานต่างด้าว กลุ่มหญิงบริการทางเพศ กลุ่มผู้ติดยาเสพติด กลุ่มชายรักชาย ทำการสำรวจในช่วงเดือน มกราคม–มิถุนายน 2548 โดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อ่าน ออกเขียนได้เท่านั้น ส่วนในกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้แปลแบบสอบถามออกเป็นภาษาลาว เขมร และพม่า ผลการศึกษาชี้ชดั ว่า ในกลุ่มวัยรุ่นที่มอี ายุนอ้ ยกว่า 20 ปี มปี ระสบการณ์ทางเพศเพิ่มมากขึ้น ในกลุ่มผู้ ชาย คู่เพศสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักหรือแฟน ผู้หญิงที่รู้จักคุ้นเคยหรือผู้หญิงที่รู้จักผิวเผิน ในสัดส่วนที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ ซึ่งก็สอดคล้องกับพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงที่มี ประสบการณ์เพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่เป็นคู่รักหรือแฟนมากขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ชัดว่าอัตรา การใช้ถุงยางอนามัยค่อนข้างต่ำในทุกกลุ่ม และการใช้สารเสพติดน่าจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เพียงพอ พฤติกรรมทางเพศของกลุ่มต่างๆ แสดงให้เห็นแนวโน้มของความเป็นไปได้สูง ที่จะติดเชื้อ เอชไอวี/ เอดส์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่มผี ลการศึกษาชี้ชดั ว่าการมีเพศสัมพันธ์ท่ไี ม่ปลอดภัย สำหรับข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ การสร้างชุดความคิดความเชื่อใหม่ๆ เรื่องถุงยางอนามัยให้กับ เยาวชนไทย ที่จะทำให้ถุงยางอนามัยเป็นวัฒนธรรมของคู่รักให้ได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกแยกของคู่รัก อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา
metadata.dc.description.abstractalternative: The main objective of sexual behavior survey were a) to describe risk behavior to get sexual transmission infectious (STIs). b) to describe the trend in their risk behavior with in 4 years. The results revealed the risk behavior and narcotic using of vulnerable target groups. The finding were being used to reflect the clear and correct problems which not only to evaluate the implementation of AIDS prevention but also to use baseline date for policy setting in BMA. The target group conducted in 6 groups namely, male and female students in 11th grade and 2th year vocational, migrant worker, female sex worker, male and female addictive substance users and male having sex with men (MSM) during January 2005. The self-administered questionnaires were used as anonymous respondents and literacy group. The questionnaires were translated into Laos, Cambodia and Burmese. The results showed that the proportion of sexual experience were high in young groups who have ages less than 20 years old. Among those male who have had sex with girlfriend/lover or acquainted woman or unacquainted woman were high when compare with man who have had sex with sex worker. Also among female groups who have had sexual experience with boyfriend/lover were high. The result also showed that the proportions of condom use were low in every groups and using substance might lead to unsafe sex. The sexual behavior showed the possible to get infectious of HIV/AIDS were high especially in young group. The recommendations were educated and expedite understanding about condom in young group so that condom would not differ from in culture of lover .
URI: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/2168
ISSN: 1905-1387
Appears in Collections:AD-Article

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ad-ar-sirikul-2549-2.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.