Simple jQuery Dropdowns
Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/21924
Title: การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา และงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Authors: ภานุการณ์ สนใจ
น้ำอ้อย คำชื่น
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์
Keywords: การประเมินผลหลักสูตร;สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม;ผลงานการขอเลื่อนตำแหน่ง;ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน
Issue Date: 2556
Citation: วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปีที่ 24, ฉบับที่ 3 (2556), 138-149-162.
Abstract: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม และพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ให้สอดคล้องกับยุค โลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบการประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ซึ่งกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 จำนวน 35 คน ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึงปีการศึกษา 2552 จำนวน 11 คน และผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 6 คน รวมทั้งคณาจารย์ในหลักสูตร จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา และงานยุติธรรมจากคณาจารย์ภายในหลักสูตร พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Context Evaluation) ด้านโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร และด้านคุณภาพของนักศึกษา (Input Evaluation) และด้านผลการดำเนินการของหลักสูตร (Product Evaluation) คณาจารย์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยหรือเหมาะสม ส่วนการศึกษาประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา และงานยุติธรรมจากนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร พบว่า ด้านการให้บริการทางการศึกษา และด้านคุณภาพของอาจารย์หลักสูตร (Input Evaluation) นักศึกษาปัจจุบันมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยหรือเหมาะสม ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล (Process Evaluation) พบว่า นักศึกษาปัจจุบันมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยหรือเหมาะสม การศึกษาประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมจากผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร พบว่า ด้านการให้บริการทางการศึกษา (Input Evaluation) ผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านคุณภาพของอาจารย์หลักสูตร พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งหรือเหมาะสมอย่างยิ่ง ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล (Process Evaluation) พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยหรือเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์ พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์อยู่ใน ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งหรือเหมาะสมอย่างยิ่ง ส่วนด้านผลการดำเนินการของหลักสูตร (Product Evaluation) พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านผลการดำเนินการของหลักสูตรอยู่ในระดับเห็นด้วยหรือเหมาะสม และการศึกษาประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมจากผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งหรือเหมาะสมอย่างยิ่ง ได้แก่ บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาการ วิชาชีพ ในประเด็นมีความรอบรู้ในสาขาวิชาของตนเองอย่างถูกต้อง ส่วนบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ในประเด็นมีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ รวมทั้งบัณฑิตมีทักษะการครองตนและมนุษยสัมพันธ์ ในประเด็นมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับด้านการให้บริการทางการศึกษา ด้านคุณภาพของอาจารย์หลักสูตร และด้านการจัดการเรียนการสอน (Input Evaluation) และการประเมินผล (Process Evaluation) พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับด้านการให้บริการทางการศึกษา ด้านคุณภาพของอาจารย์หลักสูตร และด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งด้านการประเมินผล อยู่ในระดับเห็นด้วยหรือเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาปัจจุบันและผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของหลักสูตรไม่แตกต่างกัน
URI: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/21924
metadata.dc.identifier.url: http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/view/147/88
Appears in Collections:SH-Article

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.