Simple jQuery Dropdowns
Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/36921
Title: การคุ้มครองการเรียกเก็บค่าบริการของผู้รับบริการในหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในกรุงเทพมหานคร
Other Titles: PROTECTION FOR SERVICE-FEE COLLECTION BY HEALTH CARE PROVIDERS IN HEALTH SERVICE UNITS ACCORDING TO THE NATIONAL HEALTH SECURITY ACT OF B.E. 2545
Authors: ศิรินภา ใจยะบาล
สุธี อยู่สถาพร
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
Sirinapa Jaiyaban
Suthee Usathaporn
Chardsumon Prutipinyo
Youwanuch Sattayasomboon
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Keywords: กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ;บัตรทอง;คุ้มครองสิทธิ;หน่วยบริการ;Open Access article;วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข;Public Health & Health Laws Journal
Issue Date: 2561
Citation: วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข. ปีที่ 4, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561), 321-334
Abstract: การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทาง และกระบวนการ คุ้มครองการเรียกเก็บค่าบริการในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเก็บข้อมูลในกลุ่ม ตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่หน่วยบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ของโรงพยาบาลจำนวนเรื่องร้องเรียนมาก ที่สุด ในปี 2558 จำนวน 10 แห่ง และผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 2 คน ผลการวิจัย พบว่า หน่วยบริการมีแนวทาง และกระบวนการคุ้มครองการเรียกเก็บค่ายา หรือ เวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์นอกรายการเบิก ว่าหน่วยบริการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อน หาก ผู้ป่วยไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ แพทย์จะปรับไปใช้ยา หรืออุปกรณ์ หรือเวชภัณฑ์ หรือเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยบริการ หากเป็นกรณีรับส่งต่อมา หน่วยบริการที่ ให้การรักษาจะดำเนินการเช่นเดียวกับเบื้องต้น แต่เพิ่มเติมการตกลงกับหน่วยบริการประจำให้ช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายก่อน แต่ค่ายา อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่ผู้ป่วยร้องขอ หน่วยบริการทั้งหมดจะเรียกเก็บจากผู้ป่วย เมื่อ เกิดเรื่องร้องเรียน หน่วยบริการบางแห่งคืนเงินให้แก่ผู้ป่วยทุกรายเพื่อลดผลกระทบ และหน่วยบริการบาง แห่งจะคืนเงินให้หากไม่ขัดต่อนโยบายหน่วยบริการ ทั้งนี้ หน่วยบริการที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา 59 (2) คืน เงินให้ตามคำสั่งทุกรายและปรับกระบวนการ เช่น แจ้งเวียนภายในหน่วยบริการ ผู้บริหารสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ควรมีการแจ้งเวียนให้หน่วยบริการอื่นทราบ และควรสร้าง มาตรการควบคุมจากทุกภาคส่วน ข้อเสนอแนะ ควรมีกองทุนสนับสนุนค่ายา/อุปกรณ์ทางการแพทย์นอกรายการเบิกจ่ายจาก หน่วยบริการประจำ โดยมีคณะทำงานพิจารณาความจำเป็นผู้ป่วยรายกรณี กำหนดมาตรการควบคุมจาก ส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แจ้งเวียนให้หน่วยบริการทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจาก คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และปรับระบบการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน และจูงใจผู้ให้บริการมากขึ้น
metadata.dc.description.abstractalternative: This is a qualitative research that aimed to study guidelines and processes in fee collecting staff in health service units in accordance with the National Health Security act of B.E. 2545 via semi-structured interview. The sample consisted of 10 staff members of the health care unit with the highest number of complaints in the year 2015 and 2 administrators of the National Health Security Office. The results revealed that health care units have guidelines and processes in collecting fees for non-essential drugs or medical tools that fall outside the pick-list from the patients instead of collecting themselves, without negatively affecting its financial situation. The health care unit will inform patients before using it. If a patient is unable to pay, the doctor will change to use essential drug or medical devices in order not to affect health service units. In case of referral patient, the management will apply the same concept but make additional agreement with their personal health care unit before using non-essential drugs or medical devices. On the other hand all providers will collect drug or medical device expenses that patients request. When there are complaints, some health service units will refund all complainers to minimize the effect. However, some health service units will refund in case there is no conflict with their policy. When health service units receive orders according to section 59(2), they will refund to complainers and adjust guidelines and processes to prevent complaints from occurring again, and send a circular to all health service units. The National health security organization have to approve that the control measures are appropriate and inform all other health service units accordingly. The study recommends that there should be particular supporting funds for medication costs and medical tools that are not included in the “pick list” for the medical research purposes. It also recommends that the service-fee collections in hospitals and the up-to-date and more attractive disbursement system should be controlled by all stakeholders. Notification on the outcome of any decision of the Standard and Quality Control Board concerning the patient complaints should be made by the health care units.
URI: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/36921
metadata.dc.identifier.url: http://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_law/4-3/07-Sirinapa%20Jaiyaban.pdf
ISSN: 2408-249X
Appears in Collections:PH-Article

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ph-ar-suthee-2561-3.pdf276.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.