Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-39 of 39 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563งานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563วรัญญา เขยตุ้ย; วลัยพร ราชคมน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์
2560งานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวลัยพร ราชคมน์; วรัญญา เขยตุ้ย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์
2562งานวิเคราะห์ เรื่อง ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยธุรการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอนุจิตต์ คงผอม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. หน่วยธุรการ โรงพยาบาลทันตกรรม
2562งานวิเคราะห์ เรื่อง ประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารภายในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอนุจิตต์ คงผอม; จารุวรรณ ทองไถ่ผา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. หน่วยธุรการ โรงพยาบาลทันตกรรม
2562งานวิเคราะห์พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาการสอบถามข้อมูลต่างๆ ในกล่องข้อความเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิญาภัสร์ ปิยะศักดิ์พิชญา; พิธุ ทรงอักษร; ธัญญารัตน์ สังข์อ่อน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. สำนักงานยุทธศาสตร์
2563คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำอาคาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยา แหลมทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2562คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ระบบบริการออนไลน์ E-Service ของงานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิญาภัสร์ ปิยะศักดิ์พิชญา; พิธุ ทรงอักษร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. สำนักงานยุทธศาสตร์
2562งานวิเคราะห์ ทัศนคติและความคาดหวังของผู้รับทุน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ (สมาชิก IDCMR ที่เข้ามาศึกษา ฝึกอบรมระยะสั้น)ศิญาภัสร์ ปิยะศักดิ์พิชญา; วศิน กิจวิสาละ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. สำนักงานยุทธศาสตร์
2562คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อเพื่องานทางจุลพยาธิวิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลดุสิต บุมาลี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล