Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “การขอรับการตรวจวิเคราะห์เครื่องกำเนิดรังสี และการขอใช้บริการแผ่นวัดรังสีประจำบุคคล” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอนุจิตต์ คงผอม; สุพัตรี ศรีศรยุทธ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. โรงพยาบาลทันตกรรม
2562งานวิเคราะห์ เรื่อง ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยธุรการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอนุจิตต์ คงผอม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. หน่วยธุรการ โรงพยาบาลทันตกรรม
2562งานวิเคราะห์ เรื่อง ประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารภายในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอนุจิตต์ คงผอม; จารุวรรณ ทองไถ่ผา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. หน่วยธุรการ โรงพยาบาลทันตกรรม
2562งานวิเคราะห์ ทัศนคติและความคาดหวังของผู้รับทุน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ (สมาชิก IDCMR ที่เข้ามาศึกษา ฝึกอบรมระยะสั้น)ศิญาภัสร์ ปิยะศักดิ์พิชญา; วศิน กิจวิสาละ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. สำนักงานยุทธศาสตร์
2562งานวิเคราะห์พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาการสอบถามข้อมูลต่างๆ ในกล่องข้อความเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิญาภัสร์ ปิยะศักดิ์พิชญา; พิธุ ทรงอักษร; ธัญญารัตน์ สังข์อ่อน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. สำนักงานยุทธศาสตร์