Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/40525
Title: อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
Other Titles: Food and Nutrition for the Older adults
Authors: เกณิกา จันชะนะกิจ
Kanika Chanchanakit
มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
Keywords: ผู้สูงอายุ;อาหารและโภชนาการ;การตรวจสุขภาพ;การออกกาลังกาย;สุขภาพกาย;สุขภาพจิต;Open Access article;วารสาร Mahidol R2R e-Journal;Mahidol R2R e-Journal
Issue Date: 2559
Citation: วารสาร Mahidol R2R e-Journal. ปีที่ 3, ฉบับที่ 2 (มิ.ย. – ธ.ค. 2559), 1-12
Abstract: อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ แต่ละช่วงวัยควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเป็นอาหารที่รสไม่จัดในกรณีที่มีโรคเรื้อรังด้วยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอันตรายต่อโรคไม่ควรรับประทานมากเกินไปหมั่นออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปซึ่งโดยทั่วไปมักประสบปัญหาโรคภัยทางร่างกายและจิตใจที่บั่นทอนความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้น้อยลงกว่าที่เคยทำมา ดังนั้นการเตรียมสภาพแวดล้อมทั้งด้านการบริการด้านสุขภาพและการสร้างสภาพแวดล้อมด้านจิตใจให้เหมาะสม เพื่อต่อสู้กับปัญหาด้านโรคภัยและจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุการรับประทานอาหารที่ดีก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสมองและความทรงจำสร้างความกระปรี้กระเปร่าและภูมิต้านทานโรคให้กับผู้สูงอายุได้ ดังนั้นการออกแบบรูปแบบการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายที่ดีโดยคำนึงถึงช่วงวัยและสภาพร่างกายของผู้สูงอายุก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้เช่นกัน ผู้สูงอายุควร ลด ละ เลิก การดื่มสุราและการสูบบุหรี่และหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงควรออกกำลังกายเป็นประจำอาทิตย์ละ 3 4 ครั้ง ซึ่งจะช่วยป้องกันและช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในวัยนี้ได้ นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางจิตใจให้ผู้สูงอายุมีโอกาสทางสังคมกับบุคคลอื่นๆ เพิ่มขึ้นสร้างความมั่นใจและโอกาสที่ได้พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นก็จะช่วยป้องกันความรู้สึกยึดติดกับอดีตและลดความเหงาและซึมเศร้าสำหรับคนในวัยนี้ได้
metadata.dc.description.abstractalternative: Older adults in each age group should receive appropriate nutrition from 5 food groups and it should be mild flavor, reducing amount of sugar, salt, and unhealthy fats. Especially for the older adults who have been suffered from chronic diseases, they should avoid food which cause the potential to increase risk of developing the diseases, as well as that they also should receive appropriate food proportion for each of their age group, including regularly do exercise to control and their weight. Older adult refer to a person whose age is 60+ who usually has to cope with physical and mental problems, or frailty. Talking of ensuring quality of life for older adult, preventive health care and services, improving supportive mentality condition to combat existing health disparity are important for maintaining the quality of life and wellness for older adults. Eating well can improve mental acuity, energy levels, and resistance to illness. Therefore, food and nutrition pattern, physical activity preparing for the older adult should be well designed based on their age duration and existing physical problems. Older adult should avoid alcohol and tobacco consumption, having regular medical check-up as well as doing physical activity 3-4 times per week which would be substantial benefits for prevention and management of certain health-related conditions and enhancing muscle-strengthening. In addition, improving conditions for life style change to increase socialized opportunity for older adults with other people, self-confidence and self-reliable would be an effective pathway for them to cope with the feeling of clinging to their past, loneliness, and depression.
URI: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/40525
metadata.dc.identifier.url: http://doi.nrct.go.th//ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14456/jmu.2016.15
ISSN: 23925515
Appears in Collections:AD-Article

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ad-ar-kanika-2559.pdf402.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.