Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้มหาวิทยาลัยมหิดล
2563ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเวื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 19 มีนาคม 2563มหาวิทยาลัยมหิดล
2563ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรในภาวะวิกฤต ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563มหาวิทยาลัยมหิดล
2563ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563มหาวิทยาลัยมหิดล
2563ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการให้หยุดปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563มหาวิทยาลัยมหิดล
2563ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563มหาวิทยาลัยมหิดล
2563ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563มหาวิทยาลัยมหิดล
2563ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563มหาวิทยาลัยมหิดล
2563ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2563 และแบบคำขออนุญาตใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
29-Apr-2563ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการเปิดภาคการศึกษา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและ แนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 29 เมษายน 2563มหาวิทยาลัยมหิดล