Simple jQuery Dropdowns
Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/55727
Title: สื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน
Other Titles: Folk media for youth well-being
Authors: ดวงพร คำนูณวัฒน์
เนตร หงษ์ไกรเลิศ
กุลธิดา จันทร์เจริญ
ดวงแข บัวประโคน
สุนิดา ศิวปฐมชัย
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
Duangporn Kumnoonwan
Nate Hongkrailert
Kultida Chancharoen
Sirintorn Bhibulbhanuvat
Sunida Siwapathomchai
มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
Keywords: สื่อพื้นบ้าน;สุขภาวะเยาวชน;การมีส่วนร่วมของชุมชน;folk media;youth well-being;community participation;วารสารภาษาและวัฒนธรรม;Journal of Language and Culture
Issue Date: 2553
Citation: วารสารภาษาและวัฒนธรรม. ปีที่ 29, ฉบับที่ 2 (ก.ค.- ธ.ค. 2553), 89-110
Abstract: งานวิจัยเรื่องสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชนแก่ชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน ดำเนินงานโดยจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ กิจกรรมเสริมศักยภาพ 3 ระยะ ติดตามให้คำปรึกษาแก่ชุมชน และถอดบทเรียนเพื่อสร้างความรู้ ปรากฏว่ามีชุมชนร่วมงาน 20 โครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ เป็นสื่อการแสดงและการละเล่น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 1,377 คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน และได้รับการสนับสนุนจากภายในและนอกชุมชน ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการดำเนินงานโครงการมี 7 ขั้นตอน คือ 1)คัดเลือกเยาวชน 2) เยาวชนเรียนรู้เรื่องราวสื่อพื้นบ้านและชุมชน 3) สอน 4) ฝึกฝน 5) นำเสนอผลงานต่อชุมชน 6) ประเมินผลงาน และ 7) เชื่อมต่อกับชุมชนและสังคม เยาวชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับชุมชนและสื่อพื้นบ้าน และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ร่วมชื่นชม ภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง ต้องการรักษาสื่อพื้นบ้าน ไม่เขินอายในวัฒนธรรมของตน ครูศิลปิน เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน ภาคภูมิใจในตัวเอง กลับมาเห็นคุณค่าและมั่นใจในสื่อพื้นบ้านชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในเยาวชน เกิดความสัมพันธ์ในชุมชน เรียนรู้การจัดการทรัพยากรและการจัดการสื่อพื้นบ้าน สามารถสังเคราะห์ความรู้ เรื่อง สื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน 7 ประเด็น คือ 1) ทัศนคติ เจตนารมณ์ และบุคลิกภาพของผู้ดำเนินงานมีผลต่อความสำเร็จของงาน 2) เนื้อหาเป็นไปเพื่อสร้างความเข้าใจในวิถีการดำเนินชีวิต 3) สื่อพื้นบ้านมีคุณลักษณะและธรรมชาติเฉพาะตัวซึ่งทำให้มีความแตกต่างในการดำเนินงาน 4) พื้นฐานความสนใจและโอกาสของการมีส่วนร่วมของเยาวชนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน 5) วิธีการและเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้จากครูศิลปินสู่เยาวชนแตกต่างกัน 6) สื่อพื้นบ้านมีบทบาทการสร้างสุขภาวะเยาวชนในด้านจิตวิญญาณ และ 7) การเผยแพร่เรื่องราวและคุณค่าสู่สังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ทำให้สื่อพื้นบ้านและชุมชนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ ชุมชนควรบูรณาการสื่อพื้นบ้านเข้าไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหน่วยงานวัฒนธรรมควรสนับสนุนด้านวิชาการ และประสานการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการรื้อฟื้นสื่อพื้นบ้านร่วมกับชุมชน เพื่อคงไว้ซึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าของในสื่อพื้นบ้าน
metadata.dc.description.abstractalternative: The objectives of the Folk media for youth well-being project were to make use of folk media for developing wisdom and enhancing youth well-being, developing the process of potential enhancement of the use of folk media for youth well-being, creating awareness of the value of folk media among youth, community and society, and developing the local proposing policy. The operational process started with the establishment of activities in order to create a clearer understanding of the process, and to enhance the capabilities, in 3 short phrases. The process also included follow up and consultation for projects under consideration and a review of lessons learned. Twenty projects being supported were mostly in the North. The projects’ concept was folk media in the fields of performance and folk plays. A total of 1,377 youths participated in the projects, most of whom were students. The community participated widely with support from both individuals and outside organizations. There were 7 steps of operation including selection of youths, youths learning stories from folk media and community, teaching, practicing, presenting the results to the community, and evaluation. The results provided youths with knowledge relating to folk media, as well as the opportunity to learn the art of folk media through practice and skill development. The youths develop a sense of pride and value in themselves and confidence in their culture. The folk media master learned to impart their knowledge and be proud of their students capabilities and came to recognize the value of folk media, themselves and the community. The community also learned the value of folk media and were proud of the youths which strengthened relationships within the community. In this regard, knowledge of “Folk Media for Youth Well-being” was demonstrated in 7 aspects: 1) Attitude, determination and personality of person(s) in charge of the operation, 2) Communication focusing on a better understanding of folk media, 3) Special characteristics of folk media, 4) Background of opportunities for the youths, 5) Methods and objectives of knowledge dissemination, 6) The role of folk media in establishing well-being for youth, and 7) The stories and value of folk media were conveyed to the society-at-large at both local and national level-the folk media became widely accepted and better known by external parties. The community should integrate folk media into the agenda of local administration. These units which are responsible for culture should support academic work and cooperate in its operation in order to revive folk media by integrating operations into the community. This would maintain a feeling of ownership and the value of folk media.
URI: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/55727
metadata.dc.identifier.url: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLC/article/view/20236/17573
Appears in Collections:LC-Article

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lc-ar-duangpor-2553.pdf514.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.