Simple jQuery Dropdowns
Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/58700
Title: รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
Other Titles: Factors associated with mental health problems of factory workers, Nonthaburi Province
Authors: จรวยพร สุภาพ
อัมพร โอตระกูล
ระวิวรรณ แสงฉาย
สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร
อรนุช ภาชื่น
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
Jaruayporn Suparp
Amphorn Otrakul
Rawiwan Sangchai
Suwat Srisorrachatr
Oranut Pacheun
Chalermchai Chaikittiporn
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน.
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
Keywords: สุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม;โรงงานอุตสาหกรรม;สุขภาพจิตกับแรงงาน;แรงงาน
Issue Date: 2540
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว ความรู้สึกต่อสุขภาพตนเอง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ความรู้สึกต่อปัญหาชีวิตของตนเอง การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาสุขภาพทางกายและมีปัญหาสุขภาพทางจิตใจ กับปัญหาสุขภาพจิต และศึกษาความต้องการบริการสุขภาพทางกายและทางจิตใจของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี จำนวน 526 คน โดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง และแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตภาษาไทยฉบับย่อ GHQ-28 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2540 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ประเภทโรงงาน อายุ สถานภาพสมรส ความสัมพันธ์กับสามี/ภรรยา ความสัมพันธ์กับญาติพี่น้อย ความรู้สึกต่อสุขภาพ ตนเองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ความรู้สึกต่อปัญหาชีวิตของตนเอง การรับประทานยาแก้ไข้ แก้ปวด และยาคลายเครียด การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาสุขภาพทางกายที่ต้องรักษาโดยการปรึกษาแพทย์ ขอคำแนะนำ พักผ่อน ใช้ยาแผนโบราณ ปรึกษาเพื่อน ปล่อยให้หายเอง การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาสุขภาพทางจิตใจที่ต้องรักษาโดยการปรึกษาครอบครัว ปรึกษาเพื่อนหรือคนใกล้ชิด การทำสมาธิ การฟังเพลง เล่นกีฬา พักผ่อน นั่งคนเดียว โดยกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตสูง คือ กลุ่มที่มีลักษณะดังนี้คือ อายุน้อย สถานภาพสมรถ หม้าย/หย่า/แยก มีความขัดแย้งกับสามี/ภรรยามาก มีความขัดแย้งกับ /ญาติพี่น้องมาก มีความรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยแข็งแรง มีความรู้สึกว่าตนเองมีปัญหาชีวิต เมื่อนำปัจจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนสุข ภาพจิต พบว่า รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัย เพศ อายุ และสถานภาพสมรส อธิบายได้ดีที่สุด โดยอายุและสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับคะแนนสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยอายุน้อย และสถานภาพสมรสม่าย/หย่า/แยก มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ยสูงสุด และสามารถทำนายความผันแปรของคะแนนสุขภาพจิตได้เท่ากับร้อยละ 43 สำหรับบริการสุขภาพทางกายและทางจิตใจที่อยากให้มีขึ้นนอกจากการรักษาพยาบาลตามปกติ คือ ทัศนศึกษาเป็นครั้งคราว สถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน การให้คำปรึกษาสุขภาพกายและจิตใจในโรงงาน และมุมความรู้ด้านสุขภาพ โปสเตอร์ วิดีทัศน์ แผ่นพับ และสวนสุขภาพ สวนหย่อม สนามกีฬา การเปิดเพลง การแข่งกีฬา จิตแพทย์ ข่าวสารต่างๆ ความปลอดภัยในการทำงานและเงินเดือน
metadata.dc.description.abstractalternative: The main objectives of this research are, firstly to study the association between population socioeconomic factor, family environment, their own health perception, undesirable behavior, their own life problem perception, the way they practice when they get physical and mental health troubles and mental health problem, secondarily, to study the physical and mental health services needed by the factory workers. Total number of 526 factory workers in Nonthaburi province were studied by using self-administered questionnaires and General Health Questionnaire-28 Thai version during February to September 1997 The result revealed that factors associated with mental health problem were type of factory, age, marital status, husband/wife relationship, relatives relationship, their own health perception within last year, their own life problem perception, taking antipyretic and transquillizer drug, the way they practice when they got physical health troubles by consulting doctors asking for suggestion, rest, taking traditional medicine, consulting friends, leaving it by do nothing, the way they practice when they got mental health troubles by consulting family members or friends, practicing meditation, listening a song, playing sport, rest, staying alone. The characteristics of high mental health problem group were younger age, widow/separate/divorce, very bad relationship with husband/wife, very bed relationship with relatives, their own health perception: not health, had life problems. The factors used in analysis of variance model found that sex, age and marital status was the best fitted model. Age and marital status showed significant association with mental health score; it showed that younger age, widow/separate/divorce had highest mental health score. This model could predict the variation of mental health score of 43%. The physical and mental health services demanded by the employee were study tour, recreation in the work place, counseling clinic in the work place for physical and mental health problems, health education corner which provided with poster and video, health garden, sport, stadium, psyschiatrist, safety in the work place and salary.
URI: http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/58700
metadata.dc.identifier.url: https://library.mahidol.ac.th/record=b1100840
Appears in Collections:PH-Research Report

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.