Simple jQuery Dropdowns

RA-Article : [269] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 269
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่มีผลต่อการควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือดในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2ขวัญหทัย ไตรพืช; พรทิพย์ มาลาธรรม; ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ; วิศาล คันธารัตนกุล; Kwanhatai Tripeud; Porntip Malathum; Kanitha Hanprasitkam; Visal Kantaratanakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553ปัจจัยทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2พรทิพย์ มาลาธรรม; ปิยนันท์ พรหมคง; ประคอง อินทรสมบัติ; Porntip Malathum; Piyanan Promkong; Prakong Intarasombat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลแบบไม่ทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยพิมลรัตน์ อินแสน; วันทนา มณีศรีวงศ์กูล; อรสา พันธ์ภักดี; Pimolrat Insaen; Wantana Maneesriwongul; Orasa Panpakdee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553การเปลี่ยนผ่านจากการใช้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานเป็นยาฉีดอินซูลินของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2ยุพาพรรณ ช้างพลายงาม; ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ; พรทิพย์ มาลาธรรม; ฉัตรประอร งามอุโฆษ; Yupapun Changplaingam; Kanitha Hanprasitkam; Porntip Malathum; Chardpraorn Ngarmukos; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2553การรับรู้ความเสี่ยง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานตามเกณฑ์ และวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในญาติสายตรงลำดับแรกของผู้ที่เป็นเบาหวานเพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก; บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์; อุมาพร อุดมทรัพยากุล; เฉลิมศรี นันทวรรณ; Petcharat Kerdonfag; Boonchan Wongsunopparat; Umaporn Udomsubpayakul; Chalermsri Nuntawan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. สำนักงานวิจัย. กลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
2553ความรุนแรงในสถานที่ทำงานและการจัดการของบุคลากรทางการพยาบาล หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินวันเพ็ญ ไสไหม; สุดาพรรณ ธัญจิรา; ณวีร์ชยา ประเสริฐสุขจินดา; Wanpen Saimai; Sudapan Thanjira; Nawrechaya Phasertsukjinda; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553วิธีปฏิบัติใหม่แบบลดการปนเปื้อนในการผ่าตัดเพื่อลดอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดณิชา ปิยสุนทราวงษ์; ปราณี เคหะจินดาวัฒน์; กนกวรรณ บุญแสง; เพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล; Nicha Piyasoontrawong; Pranee Kehachindawat; Kanokwan Boonsaeng; Pienjit Bhumisirikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อการเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองมณฑา ลิ้มทองกุล; สุภาพ อารีเอื้อ; Montha Limthongkul; Suparb Aree-Ue; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์. งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และออร์โธปิดิกส์
2553ผลของโปรแกรมการบริหารแขนและไหล่ต่อความสามารถในการบริหาร และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดนงนุช ทากัณหา; สุปรีดา มั่นคง; ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม; Nongnut Takanha; Supreeda Monkong; Yupapin Sirapo-ngam; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553ภาวะน้ำลายแห้ง วิธีการจัดการ และผลลัพธ์ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ และคอภายหลังได้รับรังสีรักษาปิยวดี ขัดทะเสมา; พรรณวดี พุธวัฒนะ; ดรุณี ชุณหะวัต; Panwadee Putwatana; Piyawadee Kuthasema; Darunee Junhavat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553คุณภาพการนอนหลับในผู้ที่เป็นมะเร็งซู้หงษ์ ดีเสมอ; แสงทอง ธีระทองคำ; Suhong Deesamer; Sangthong Terathongkum; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553ภาวะนิวโทรพีเนียและการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเด็กกุลวดี สุระยุทธ์ปรีชา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์. แขนงโรคมะเร็งเด็ก
2554บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการมารับการรักษาต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง: กรณีศึกษาระเบียบ เทียมมณี; สุปาณี เสนาดิสัย; วันทนา มณีศรีวงศ์กูล; Rabeab Teammanee; Supanee Senadisai; Wantana Maneesriwongul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์สุขภาพชุมชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน: กรณีศึกษาอมรศรี ฉายศรี; สุปาณี เสนาดิสัย; วันทนา มณีศรีวงศ์กูล; Amornsri Chaisri; Supanee Senadisai; Wantana Maneesriwongul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลโดยใช้โครงการตลาดนัดสุขภาพอมรรัตน์ นธะสนธิ์; วิไล ตั้งปนิธานดี; สุขฟอง วงศ์สถาพรพัฒน์; พิชญา ทองโพธิ์; นพวรรณ เปียซื่อ; Amornrat Natason; Vilai Tangpanithandee; Sookfong Wongsathapornpat; Pitchaya Thongpo; Noppawan Piaseu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554ลักษณะการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลกนกพร เรืองเพิ่มพูล; สุดา รองเมือง; พัชรินทร์ นินทจันทร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามการรับรู้ของบัณฑิตพยาบาลรามาธิบดีพิศสมัย อรทัย; ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล; Pisamai Orathai; Sriwiengkaew Tengkiattrakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวพัชรินทร์ นินทจันทร์; โสภิณ แสงอ่อน; นพวรรณ เปียซื่อ; ดรุณี ชุณหะวัต; รณชัย คงสกนธ์; Patcharin Nintachan; Sopin Sangon; Noppawan Piaseu; Darunee Junhavat; Ronnachai Kongsakon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทยพัชรินทร์ นินทจันทร์; ศรีสุดา วนาลีสิน; ลัดดา แสนสีหา; ขวัญพนมพร ธรรมไทย; พิศสมัย อรทัย; Patcharin Nintachan; Srisuda Vanaleesin; Ladda Sanseeha; Kwaunpanomporn Thummathai; Pisamai Orathai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในประเทศไทยสุทธานันท์ ชุนแจ่ม; โสภิณ แสงอ่อน; ทัศนา ทวีคูณ; Suthanan Chunjam; Sopin Sangon; Tusana Thaweekoon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 269