Simple jQuery Dropdowns

RA-Article : [638] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 638
Issue DateTitleAuthor(s)
2559คุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่หน่วยกู้ชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพีรญา ไสไหม; ไสว นรสาร; กรองได อุณหสูต; จุรีพร เกษแก้ว; Phiraya Saimai; Savai Norasan; Krongdai Unhasuta; Chureeporn Keskaew; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายการพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2559ผลของการให้แม่โอบกอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อ ต่ออุณหภูมิร่างกายและความอิ่มตัวออกซิเจนของทารกแรกเกิดครบกำหนด ในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดีปิยภรณ์ ปัญญาวชิร; ยิ่งขวัญ อยู่รัตน์; Piyaporn Punyavachira; Yingkwan Yoorat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2019Correlation between Transcutaneous Bilirubinometry and Measurement by Digital Photographic Yellow Level among NeonatesSophaphan Ploungbunmee; Somsak Suthatvoravut; Mahidol University. Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital. Department of Obstetrics and Gynecology
2563ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน ความเสี่ยงในการหกล้ม และพฤติกรรมป้องกันการหกล้มในสตรีสูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคกระดูกพรุนยุวดี พิบูลลีตระกูล; สุภาพ อารีเอื้อ; กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์; Yuwadee Phiboonleetrakul; Suparb Aree-Ue; Kamonrat Kittipimpanon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรบกวนการนอนหลับในเด็กวัยก่อนเรียนที่มีปัญหาการหายใจผิดปกติขณะหลับในเขตกรุงเทพมหานครวลัยกร แทนศรราม; เสริมศรี สันตติ; ดวงฤทัย บัวด้วง; Walaikorn Tansornram; Sermsri Santati; Dongruethai Buadong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2019Prevalence and risk factors for low back pain among oil field workers in Minhla Township, Magway Region, MyanmarHlaing Myo Thu; Jiraporn Chompikul; Bang-on Thepthien; Chathaya Wongrathanandha; ลาย เหมียว ตรู; จิราพร ชมพิกุล; บังอร เทพเทียน; ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Department of Community Medicine; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2563ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวของนักศึกษาพยาบาลฟลังการเรียนรู้ด้วยการใช้สถาการณ์จำลองเสมือนจริงดวงฤทัย บัวด้วง; จำปี เกรนเจอร์; จิราภรณ์ ปั้นอยู่; จงใจ จงอร่ามเรือง; Dongruethai Buadong; Jumped Granger; Jiraporn Punyoo; Jongjai Jongaramraung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563ผลของโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ "Kid...คิด" ต่อทัศนคติ การรับรู้บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการไม่แสดงออกพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพิการทางการได้ยินพัดชา ไชยสำแดง; รุจา ภู่ไพบูลย์; อัจฉรียา ปทุมวัน; Patcha Chaisamdaeng; Rutja Phuphaibul; Autchareeya Patoomwan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเองต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวนลินี นิยมไทย; อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ; สุมลชาติ ดวงบุปผา; Nalinee Niyomthai; Apinya Siripitayakunkit; Sumolchat Duangbubpha; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกกลัวตายของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่อาศัยอยู่ตามลำพังในชุมชนผจงจิต ไกรถาวร; รัตนา บุญพา; นพวรรณ เปียซื่อ; Phachongchit Kraithaworn; Rattana Boonpha; Noppawan Piasue; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกี่ยวกับการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่จิตรลดา กมลผัน; กุุสุุมา คุุววัฒนสัมฤทธิ์์; อภิญญา ศิริพิทยาคุุณกิจ; Chitlada Kamonpha; Kusuma Khuwatsamrit; Apinya Siripitayakunkit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563กิจกรรมในขอบเขตวิชาชีพด้านทักษะพิสัยที่เชื่อมั่นได้ในบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์จบใหม่ : การศึกษาแบบเดลฟายสตรีรัตน์ ธาดากานต์; สุมลชาติ ดวงบุบผา; Streerut Thadakant; Sumolchat Duangbubpha; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563การศึกษาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาพยาบาลจิราภรณ์ ตั้งสกุล; ดนุลดา จามจุรี; มนตรี แย้มกสิกร; ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล; Jirarporn Tunksakool; Danulada Jamjuree; Montree Yamkasikorn; Chuanruedee Kongsaktraku; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563แบบประเมินสมรรถภาพการรู้คิด 6 ข้อฉบับภาษาไทย : การทดสอบคุณสมบัติทางจิตวิทยาสุภาพ อารีเอื้อ; พิชญ์ประอร ยังเจริญ; Suparb Aree-Ue; Phichpraorn Youngcharoen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะเซพซิสต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในหอผู้ป่วยอายุรกรรมธารทนา วงษ์ทวี; อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ; สุนทรี เจียรวิทยกิจ; Tarntana Wongtawee; Apinya Siripitayakunkit; Soontaree Jianvitayakij; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2020Acute Confusional State and Management by Healthcare Personnel among Medical Elderly Patients in a Tertiary Care HospitalChulaluk Jaipang; Porntip Malathum; Nuchanad Sutti; Yuttachai Likitjaroen; จุฬาลักษณ์ ใจแปง; พรทิพย์ มาลาธรรม; นุชนาฏ สุทธิ; ยุทธชัย ลิขิตเจริญ; Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Ramathibodi School of Nursing,
2538พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก : มุมมองในต่างแดนจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ; ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2538ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง : สะพานเชื่อมจากนักศึกษาสู่พยาบาลวิชาชีพยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม; Yupapin Sirapo-ngam; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2538พยาบาลผู้เชี่ยวชาญกับภาวะการขาดแคลนพยาบาลชวลี แย้มวงษ์; ประทุม สร้อยวงศ์; เสริมศรี สันตติ; สุนิสา มหาสิทธิวัฒน์; อัญชลี ประเสริฐ; Chavalee Yamvong; Pratum Soivongse; Sermsri Santati; Sunisa Mahasidthivath; Anchalee Prasert; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2538ผู้ป่วยดื้อ : ปัญหาท้าทายสำหรับพยาบาลชวลี แย้มวงษ์; Chavalee Yamvong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 638