Simple jQuery Dropdowns

SI-Article : [104] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 104
Issue DateTitleAuthor(s)
2551พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรีนวพรรณ จิณแพทย์; สุปรียา ตันสกุล; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2560ทัศนคติและความรู้เพศศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชายไทยในเขตกรุงเทพมหานครพิชญา พจนโพธา; ศุภโชค สิงหกันต์; ฐิตวี แก้วพรสวรรค์; สุพร อภินันทเวช; Pichaya Pojanapotha; Supachoke Singhakant; Titawee Kaewpornsawan; Suporn Apinuntavech; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2561การรับรู้ความสามารถของตนเอง และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติชนารัตน์ วรรณประเสริฐ; สุพร อภินันทเวช; พัชรินทร์ เสรี; Chanarat Wannaprasert; Suporn Apinuntavech; Patcharin Seree; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2562ความชุกของโรคสมาธิสั้นในผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นที่มารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชภาระวี ชโลธร; สุพร อภินันทเวช; สิรินัดดา ปัญญาภาส; Parawee Chalotorn; Suporn Apinuntawed; Sirinadda Punyapas; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2564บทวิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างชาติ สถานบริการ ภาครัฐ ของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทิพสุดา ด้วงนิยม; Thipsuda Duangniyom; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2524วัฒนธรรมเฟงน้อยสุด แสงวิเชียร; Sud Saengvichian; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2525เปรียบเทียบวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมของจีนกับของไทยสุด แสงวิเชียร; Sud Saengvichian; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2526ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมบ้านเชียงสุด แสงวิเชียร; Sud Saengvichian; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2527วัฒนธรรมสูงเนินสมศักดิ์ ประมาณกิจ; สุด แสงวิเชียร; วัฒนา สุภวัน; Somsak Pramankij; Sud Saengvichian; Vadhana Subhavan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; มหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
2563ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการให้ดูหรือไม่ให้ดูภาพประกอบต่อความวิตกกังวลของผู้หญิงที่มารับการตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักเป็นครั้งแรกอังคณา เพชรกาฬ; ประสงค์ ตันมหาสมุทร; อาริญา เฮงทวีทรัพย์สิริ; กฤษณา สวัสดิ์ศรี; วรัทยา รุจิวีร์; Aungkana Petkan; Prasong Tanmahasamut; Ariya Hengthaveesapsiri; Kritsana Sawatsri; Warattaya Rujiwee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2563การพยาบาลผู้ป่วยเด็กหลังการได้รับการผ่าตัด Modified Blalock-Taussig Shunt (MBTS) ในระยะวิกฤตนริศา อาจอ่อนศรี; ธีรพงศ์ โตเจริญโชค; Narisa Ajonsre; Teerapong Tocharoenchok; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายการพยาบาล
2533การศึกษาเพิ่มเติมจากบ้านเชียงสุด แสงวิเชียร; Sud Saengvichian; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2562การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดฐิรวรรณ บัวแย้ม; เพียงบุหลัน ยาปาน; สุจิตตรา พงศ์ประสบชัย; Tirawan Buayaem; Piengbulan Yapan; Suchittra Pongprasobchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายการพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2563แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน: กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์; Chinnapak Srisilarux; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
2562การยกระดับองค์กรด้วยระบบ Active Directoryนิธิ ภัทรปิติตานนท์; อิศรา แย้มงามเหลือ; Nithi Pattarapititanont; Isara Yaemngamluea; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2559ผลการตรวจทางอณูชีววิทยาของการขาดหายไปของยีนอัลฟาโกลบินในคนไทย จากประสบการณ์การให้บริการทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศิริราช 12 ปีวราภรณ์ กลมเกลา; อัจจิมา ตรีสุคนธ์; กชปิญชร จันทร์สิงห์; วิยการณ์ อินทรรุจิกุล; ปรียนันท์ ศิระประภาภัสส์; กลีบสไบ สรรพกิจ; Waraporn Glomglao; Ajjima Treesucon; Kochpinchon Chansing; Wiyakan Inthararujikul; Preeyanun Siraprapapat; Kleebsabai Sanpakit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2013Back-to-Back Networking for Traffic Characteristics on Digital Video Transmission System (DVTS)Puttinun Patpituck; Suthin Yokbua; Seksan Phosri; Nopphol Pausawasdi; Mahidol University. Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Medical Educaton Technology Center
2562บทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการฟื้นฟูทางจิตใจ ผู้ป่วยบาดเจ็บ กระดูกสันหลังและครอบครัวนภชนก สุขประเสริฐ; Nopchanok Sukprasert; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
2558การศึกษาภาวะเลือดออกภายหลังการถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเลือดออกนิวัฒน์ พันธ์ไพศาล; วิภาภรณ์ โชคชัยวรกุล; Niwat Phanpaisan; Wipaporn Chokchaivorrakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
-Screening of Antimicrobial Resistant Bacteria in Dog Shelters in ThailandSomjit Chaiwattanarungruengpaisan; Norasuthi Bangphoomi; Sivapong Sungpradit; Naratchaphan Pati; Teerawit Tangkosku; Narisara Thamthaweechok; Visanu Thamlikitkul; สุขฤทัย บุญมาไสว; นรสุทธิ์ บางภูมิ; ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์; นรัชพัณญ์ ปะทิ; ธีรวิทย์ ตั้ก่อสกุล; นริศรา ธรรมทวีโชค; วิษณุ ธรรมลิขิตกุล; Mahidol University. Faculty of Veterinary Science. Department of Pre-clinic and Applied Animal Science
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 104