Simple jQuery Dropdowns

SI-Work Manual : [139] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 139
Issue DateTitleAuthor(s)
-คู่มือปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้สุรีย์วรรณ วงศ์เลิศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานจัดการความรู้
-คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานเว็บไซต์งานจัดการความรู้สุรีย์วรรณ วงศ์เลิศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานจัดการความรู้
2562คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation (AF) ระยะเฉียบพลันทางยาดารณี เจริญรื่น; นงค์นุช แนะแก้ว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์
2562คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจหมู่เลือด ABO Rh และ Antibody Screening ในโลหิตบริจาคทองใบ รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
2562คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าด้วยการส่องกล้องมารยาท เงินดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
2562คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบโปรตีน Plectin โดยวิธี Western blottingอรุณรุ่ง สุทธิเทพธำรง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย
2557คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมพิพัฒน์ เพิ่มพูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
2561คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอกสมองที่มารับการรักษาโดยการผ่าตัดเนื้องอกสมองแบบรู้สติสุธิสา ทิศอาจ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผ่าตัด
2561คู่มือปฏิบัติงานช่วยการพยาบาลผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยการส่องกล้องชญาดา เกตุรัตน์กุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
2561คู่มือปฏิบัติงานช่วยการพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่ได้รับการรักษาโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุชญาดา เกตุรัตน์กุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
2562คู่มือปฏิบัติงานการใช้เครื่อง "หุ่นยนต์ฝึกแขนรุ่น ArmeoSpring" สำหรับนักกิจกรรมบำบัดวิภาวี ธนาภาทิวัตถ์; พนินทร กองเกตุใหญ่; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช
2562คู่มือ การฝึกใช้รถนั่งคนพิการ (Wheelchair) ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง สำหรับนักกิจกรรมบำบัดเสาวลักษณ์ จันทรเกษมจิต; พนินทร กองเกตุใหญ่; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช
2562คู่มือปฏิบัติงานการฝึกกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังสำหรับนักกิจกรรมบำบัดพนินทร กองเกตุใหญ่; วิภาวี ธนาภาธิวัตถ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช
2562คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไพฑูรย์ เหล่าจันทร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
2563คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจ่ายยาในบัญชี จ2 สำหรับผู้ป่วยนอกจิรายุ มหิทธิ์ยุทธนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2562คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอกที่ใช้สิทธิประกันสังคมจิรายุ มหิทธิ์ยุทธนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2562คู่มือปฏิบัติงานการจ่ายยาทางโลหิตวิทยา สำหรับเภสัชกรระดับปฏิบัติการ ห้องยาผู้ป่วยนอกชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราชอรพรรณ ณัฐพูลวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2562คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจ่ายยาที่มีอันตรกิริยากับยาวาร์ฟารินของเภสัชกร ณ ห้องยาผู้ป่วยนอกวรวิมล เชิดชูจิต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม
2562คู่มือปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจเอกซเรย์เต้านมอังคณา คณิชชาพงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาวิชารังสีวินิจฉัย
2561คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการขออัตรากําลังทดแทนผู้พ้นสภาพ ระบบ E-document & HR-ESSสรทัศน์ แสงเพชรใส, ว่าที่ ร.ต.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 139