Simple jQuery Dropdowns

SI-Work Manual : [192] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 192
Issue DateTitleAuthor(s)
2564คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเพาะเลี้ยงเซลล์จากเยื่อบุปากเพื่อการบําบัดภาวะเซลล์ต้นกําเนิดเยื่อบุผิวกระจกตาเสื่อมณหฤทัย อินต๊ะสิน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
2563คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกขนิษฐา อยู่เพ็ชร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายการพยาบาล
2563คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำขั้นตอนการทำงาน สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) ที่มารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราช โดยวิธีสวนหัวใจผ่านสายสวนแบบ Primary percutaneous coronary intervention (STEMI Workflow)กรกฏ โตวชิราภรณ์; กวิน อนุสนธิ์อดิสัย; ตรีเนตร เหรียญทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2562คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยเด็กโรคเตตราโลจี ออฟ ฟาลโลต์ ที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติทั้งหมดในระยะผ่าตัดกมลทิพย์ สกุลกันบัณฑิต; พิมลนาฏ ซื่อสัตย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผ่าตัด
2564คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจอัลตราซาวด์หัวไหล่ (Ultrasound of the Shoulder)นพรัตน์ ขืนเขียว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา
2564คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดแบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Lung Low-Dose Computed Tomography)ปัญญากร เส้งอั้น; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา
2565คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตับ ร่วมกับการใช้โปรแกรมประมวลผลในการวัดปริมาตรของตับไพฑูรย์ ฉายอรุณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา
2563คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับยาระงับความรู้สึก เพื่อการรักษาด้วยการฉายรังสีกรนิกา ยานการ; พัชชา ห่อตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
2563คู่มือการปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับยาระงับความรู้สึก หน่วยห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจวารุณี บัวแย้ม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
2564คู่มือปฎิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพ Fresh Frozen Plasma และ Cryoprecipitateอุษณีย์ ศิริบุญฤทธิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเลือด
2563คู่มือปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของโลหะ (Atomic absorption spectrophotometer)ทิพเนตร เขียววิจิตร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก งานพิษวิทยา
2563คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงทางจมูกอัมพาภรณ์ เตชธนางกูร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์
2563คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทำครอบฟันชนิดเซรามิกล้วน (All Ceramic Crown)พัชรมัย อดออมพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
2563คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษาในงานทันตกรรมพัชรมัย อดออมพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
2563คู่มือการจ่ายยาฉีดต้านจุลชีพความเข้มข้นมาตรฐานรูปแบบพร้อมใช้ สำหรับผู้ป่วยเด็ก โดยใช้โปรแกรม IV Premixed Antibioticsมานิตา สุริยรังษี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. หน่วยเตรียมยาเด็ก งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
2563คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบผู้ป่วยนอกชลนิภา เอี่ยมธนาภรณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2564คู่มือปฏิบัติงาน ห้องผสมยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอกภูริตา ทองกิจปรีชา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายเภสัชกรรม
2564คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การให้คำปรึกษาและการให้ข้อมูลด้านพิษวิทยา : ภาวะพิษจากสารเคมีที่พบบ่อยฐิติพล เยาวลักษณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานวิชาการเภสัชกรรม
2563คู่มือปฏิบัติงานการเป็นสักขีพยานในการรับอาจารย์แพทย์ และผู้ช่วยอาจารย์คลินิก ขององค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสดุดี นารถพรายพันธุ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2563คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติแพทย์ จากการรับอาจารย์แพทย์และผู้ช่วยอาจารย์คลินิกที่เข้ามาปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสดุดี นารถพรายพันธุ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 192