Simple jQuery Dropdowns

NS-Article : [367] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 367
Issue DateTitleAuthor(s)
2564รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; สมสิริ รุ่งอมรรัตน์; อาภาวรรณ หนูคง; ลัดดาวัลย์ ทรัพย์เจริญมาก; Yuwadee Pongsaranuntakul; Somsiri Rungamornarat; Apawan Nookong; Laddawan Supchareonmak; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยอายุรกรรมลมัย พนมกุล; วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช; อัจฉริยา พ่วงแก้ว; ยงค์ รงค์รุ่งเรือง; Lamai Panumgul; Wimonlrat Puwarawuttipanit; Autchariya Poungkaew; Young Rongrungruang; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2564ปัจจัยทำนายความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนทัศเนตร พุทธรักษา; สุพร ดนัยดุษฎีกุล; อรพรรณ โตสิงห์; อาศิส อุนนะนันทน์; Thassanate Phuttaraksa; Suporn Danaidutsadeekul; Orapan Thosingha; Aasis Unnanuntana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2021The Effectiveness of COPD Management Program via Smartphone Applications on Clinical Status in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseJinsuta Tadsuan; Doungrut Wattanakitkrileart; Sarinrut Sriprasong; จิณห์สุตา ทัดสวน; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; ศรินรัตน์ ศรีประสงค์; Mahidol University. Faculty of Nursing
2564ประสบการณ์ของผู้หญิงที่มีภาวะมีบุตรยากเสาวรส แพงทรัพย์; เอมพร รตินธร; รุ่งทิพย์ กาศักดิ์; พรทิพย์ คณานับ; Saowaros Pangzup; Ameporn Ratinthorn; Rungtip Kasak; Porntip Cananub; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2557รูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในชุมชนของกรุงเทพมหานครสมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี; ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์; เบญจพร สุขประเสริฐ; โสฬส ศิริไสย์; ณัจนา สุปิยพันธ์; จรรยา เจริญสุข; Somjin Peachpansri; Thanomkwan Thaweeboon; Benchaporn Sukprasert; Solot Sirisai; Nutjana Supiyphun; Janya Charoensuk; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2563การจัดการปัญหาขยะในชุมชนแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบนำร่องการจัดการขยะต้นทาง “ชุมชนบ้านม่วงหวาน (มัสยิดซำซุ่ลฮุดาห์)” ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวงศ์วรรธน์ บุญวัฒน์; Wongwat Boonyawat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายสุขภาวะทางจิตใจในวัยรุ่นตอนปลายชุติมา จิรัฐเกรียงไกร; นพพร ว่องสิริมาศ; วารีรัตน์ ถาน้อย; สุภาภัค เภตราสุวรรณ; Chutima Jirathikrengkrai; Nopporn Vongsirimas; Wareerat Thanoi; Supapak Phetrasuwan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันภายใน 6 เดือนแรกหลังทำการผ่าตัดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแดงส่วนปลายลัดดาวัลย์ นามโยธา; สุพร ดนัยดุษฎีกุล; เกศศิริ วงษ์คงคำ; ชุมพล ว่องวานิช; Laddawan Namyotha; Suporn Danaidutsadeekul; Kessiri Wongkongkam; Chumpol Wongwanit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2564ผลของโปรแกรมการจัดการโรคหืดผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันต่อความรู้ การใช้ยาสูด และการควบคุมอาการในผู้ป่วยโรคหืดธมลวรรณ ศรีกลั่น; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; อรวมน ศรียุกตศุทธ; Thamonwan Sriglun; Doungrut Wattanakitkrileart; Aurawamon Sriyuktasuth; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายการควบคุมอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียนจารุวรรณ ไทยบัณฑิต; อาภาวรรณ หนูคง; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Jaruwan Thaibandit; Apawan Nookong; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเองในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครจงจิต เสน่หา; พรรณิภา บุญเทียร; วันดี โตสุขศรี; Chongjit Saneha; Pannipa Boontein; Wandee Tosuksri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายด้านความรู้ ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อความตั้งใจในการใช้การคุมกำเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกพัชราวรรณ เครื่่องแก้ว; วรรณา พาหุวัฒนกร; ฤดี ปุงบางกะดี่; Phatcharawan Kruangkaew; Wanna Phahuwatanakorn; Rudee Pungbangkadee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2564ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะการเฝ้าระวังตนเองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวกิตติยา มหาวิริโยทัย; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; อัจฉริยา พ่วงแก้ว; Kittiya Mahaviriyotai; Doungrut Wattanakitkrileart; Autchariya Poungkaew; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ดูแล กับพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวน้ำฝน แว้นแคว้น; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Namphon Waencwaen; Arunrat Srichantaranit; Wanida Sanasuttipun; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองพรรณิภา บุญเทียร; อัจฉรียา พ่วงแก้ว; อรวรรณ ประภาศิลป์; พักตร์ศิริ เกื้อกูล; Pannipa Boontein; Autchariya Poungkaew; Orawan Praphasil; Paksiri Kuakool; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; กระทรวงสาธารณสุข. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19; กระทรวงสาธารณสุข. โรงพยาบาลนภาลัย
2563อิทธิพลของความรุนแรงของการบาดเจ็บ โรคร่วม จำนวนครั้งของการผ่าตัด จำนวนภาวะแทรกซ้อนต่อจำนวนวันนอนโรงพยาบาลในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุปิยาภรณ์ เยาวเรศ; ปรางทิพย์ ฉายพุทธ; สุดารัตน์ เปี่ยมสินธุ์; กาญจนา มิตตานนท์สกุล; Piyaporn Yaowares; Prangtip Chayaput; Sudarat Peamsin; Kanchana Mittanonsakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2563การรับรู้ปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการกับอาการของผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลวารุณี พลิกบัว; คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล; พิจิตรา เล็กดำรงกุล; ชลธิรา เรียงคำ; Warunee Phligbua; Kanaungnit Pongthavornkamol; Pichitra Lekdamrongkul; Chontira Riangkam; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2020Factors Predicting Depressive Symptoms among Older People in Community in Bali, IndonesiaMade Dian Shanti Kusuma; Yajai Sitthimongkol; Virapun Wirojratana; Paungpet Kesornsamut; ยาใจ สิทธิมงคล; วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์; พวงเพชร เกษรสมุทร; Mahidol University. Faculty of Nursing
2563ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์และการแสวงหาข้อมูลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ศศิธารา น่วมภา; พรนภา ตั้งสุขสันต์; ฉันทิกา จันทร์เปีย; วชิรา วรรณสถิตย์; Sasitara Nuampa; Pornnapa Tangsuksan; Chantika Chunpia; Wachira Wanasathit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 367