Simple jQuery Dropdowns

NS-Article : [328] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 328
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียนเพ็ญพร อยู่เย็น; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Penporn Yooyen; Wanida Sanasuttipun; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2562ผลของการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดาและทารกภายหลังคลอดโดยเร็วต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานหนึ่งเดือนกรกนก เกื้อสกุล; นิตยา สินสุกใส; วรรณา พาหุวัฒนกร; วิทยา ถิฐาพันธ์; Kornkanok Kuesakul; Nittaya Sinsuksai; Wanna Phahuwatanakorn; Vitaya Titapant; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2557ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตันนิรัชรา จ้อยชู; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; วิชชุดา เจริญกิจการ; Niratchara Joychoo; Wanpen Pinyopasakul; Vishuda Chareonkitkarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2562ผลของการสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตต่อประสิทธิภาพการให้นมแม่ ความมั่นใจของแม่ก่อนจำหน่ายกลับบ้าน และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาหลังคลอดนงนุช เจริญสุระสถล; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; สุภาพันธ์ เหมือนวัดไทร; พฤหัส จันทร์ประภาพ; Nongnuch charoensurasathon; Parnnarat Sangperm; Supapun Muenwatsai; Pharuhas Chanprapaph; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2562ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันอรวรรณ หล้าสวัสดิ์; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Orawan Lasawad; Sudaporn Payakkaraung; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2562Factors Influencing Medication Adherence in Nepalese Patients with Essential HypertensionPrabha Shrestha; Doungrut Wattanakitkrileart; Kanaungnit Pongthavornkamol; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2562ปัจจัยทำนายคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครศุภมาส ศรีหาบุตร; กีรดา ไกรนุวัตร; ปิยะธิดา นาคะเกษียร; Supamas Srihabutr; Kerada Krainuwut; Piyatida Nakagasien; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2562ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดศิวพร ถือชาติ; อุษาวดี อัศดรวิเศษ; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; อัฐพร ตระการสง่า; Siwaporn Thuchart; Usavadee Asdornwised; Wanpen Pinyopasakul; Auttaporn Trakarnsanga; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2562อิทธิพลของความวิตกกังวล เจตคติ ความเชื่อ และความรู้เกี่ยวกับอาการต่อระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันศศิธร โตมอญ; จงจิต เสน่หา; ศรินรัตน์ ศรีประสงค์; ฉัตรกนก ทุมวิภาต; Sasithorn Tomon; Chongjit Saneha; Sarinrut Sriprasong; Chatkanok Dumavibhat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังซูมัยยะห์ อัซซอมาดีย์; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล; ฉัตรกนก ทุมวิภาต; Sumaiyah Assomadi; Doungrut Wattanakitkrilert; Kanaungnit Pongthavornkamol; Chatkanok Dumavibhat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ
2562โปรแกรมการกำกับตนเองต่อการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนอรวรรณ พินิจเลิศสกุล; ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง; นิตยา สินสุกใส; ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร; Orrawan Pinitlertsakun; Piyanun Limruangrong; Nittaya Sinsuksai; Dittakarn Boriboonhirunsarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2562ความร่วมมือในการรับประทานยาวาร์ฟาริน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชนิดหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ววราภรณ์ พานิชปฐม; อรวมน ศรียุกตศุทธ; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; ฉัตรกนก ทุมวิภาต; Varaporn Panichpathom; Aurawamon Sriyuktasuth; Doungrut Wattanakitkrileart; Chatkanok Dumavibhat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ
2562ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานวิไล แสนยาเจริญกุล; กีรดา ไกรนุวัตร; ปิยะธิดา นาคะเกษียร; Wilai Saenyacharoenkul; Kerada Krainuwat; Piyatida Nakagasien; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสต
2562อิทธิพลของภาวะซึมเศร้า การรับรู้ลักษณะอาการ การสูบบุหรี่ และจำนวนครั้งต่อวันในการใช้ยาสูดต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังธนพัชร์ สุมนวิวัฒน์; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล; นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย; Thonaput Sumonviwat; Doungrut Wattanakitkrileart; Kanaungnit Pongthavornkamol; Nuttapol Rittayamai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการสื่อสารกับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัวพวงเพชร แก้วหาญ; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Poungpet Geawhan; Arunrat Srichantaranit; Wanida Sanasuttipun; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2562บทบาทของพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกจรรยา จันทร์ผ่อง; Janya Chanphong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2561ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการบีบเก็บน้ํานมของแม่ทํางานนอกบ้านจาริณฒา ศุภวัชระสาร; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Jarinta Supavatcharasarn; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทํานายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิ้นสุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปีอภันตรี จันทะไทย; คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; นพดล โสภารัตนาไพศาล; Aphantree Janthathai; Kanaungnit Pongthavornkamol; Doungrut Wattanakitkrileart; Nopadol Soparattanapaisarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคหืดสายสุนี อภิบาลวนา; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล; วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย; Saisunee Arpibanwana; Doungrut Wattanakitkrileart; Kanaungnit Pongthavornkamol; Wanchai Dejsomritrutai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2018Factors Predicting Health-Related Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes in MyanmarMi Khaing Yin Mon; Aurawamon Sriyuktasuth; Chongjit Saneha; อรวมน ศรียุกตศุทธ; จงจิต เสน่หา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 328