Simple jQuery Dropdowns

NS-Article : [392] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 392
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร; วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2022Factors Predicting Mothers’ Self-efficacy in Providing Home Care for Children with Pneumonia in Yangon, MyanmarNu Naing, Myat Pann; Sudaporn Payakkaraung; Wanida Sanasuttipun; เมียด แพน นู เนียง; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Mahidol University. Faculty of Nursing
2565ผลการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางด้วยเกมเปิดแผ่นป้ายต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลและพฤติกรรมในชั้นเรียนรายวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลนันทกานต์ มณีจักร; เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล; วรรณฤดี เชาว์อยชัย; พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร; Nantakarn Maneejak; Saowaluck Sukkapathanasrikul; Wanrudee Chaoayachai; Patsamon Khumtaveeporn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2565ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมณีรัตน์ ชาวบล; วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; Maneerat Chawbol; Virapun Wirojratana; Doungrut Wattanakitkrileart; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2565ปัจจัยทำนายความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนันตพร ทองเต็ม; วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช; ศรัณยา โฆสิตะมงคล; Nuntabhorn Tongtem; Wimolrat Puwarawuttipanit; Sarunya Koositamongkol; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2565ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังทำหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจชาคริญาณ์ บุญเกื้อ; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; ศรินรัตน์ ศรีประสงค์; ฉัตรกนก ทุมวิภาต; Chakariya Boonkua; Doungrut Wattanakitkrileart; Sarinrut Sriprasong; Chatkanok Dumavibhat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2565ปัญหาบริการสุขภาพและการประเมินความต้องการการดูแลสุขภาพทางไกลสำหรับการล้างไตทางช่องท้องนาตยา รัตนอัมภา; อรวมน ศรียุกตศุทธ; ปิยะธิดา จึงสมาน; Nattaya Rattana-umpa; Aurawamon Sriyuktasuth; Piyatida Jeungsmarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; โรงพยาบาลบ้านแพ้ว. ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง
2565ปัจจัยทำนายสุขภาวะทางจิตใจของวัยรุ่นโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดปิยรัตน์ สมันตรัฐ; ศิรดา เกษรศรี; สุดใจ จิตตยานนท์; สมใจ กาญจนาพงศ์กุล; Piyarat Samantarath; Sirada Kesornsri; Sudchai Jittayanont; Somjai Kanchanapongkul; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2565ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตันวันวิสาข์ ศรีรุ้ง; วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช; ศรัณยา โฆสิตะมงคล; Wanwisa Srirung; Wimolrat Puwarawuttipanit; Sarunya Koositamongkol; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2565ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก ตามกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากในสามเณรไทยณัฐมา ทองธีรธรรม; วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์; สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์; ยุทธพิชัย โพธิ์ศรี; อรพรรณ โตสิงห์; ธิมาภรณ์ ซื่อตรง; จุฑารัตน์ ฉันท์เรืองวณิชย์; Natma Thongteratham; Wallada Chanruangvanich; Suchada Pattramongkolrit; Yoothapichai Phosri; Orapan Tosingha; Thimaporn Suetrong; Jutharath Chanruangvanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; โรงพยาบาลเจ้าพระยา. ศูนย์ทันตกรรม
2565ความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่ได้รับข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านสื่อต่างกันแววตา ศรีทอง; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Waewta Sritong; Sudaporn Payakkaraung; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2565อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ดัชนีมวลกาย ทัศนคติ และการสนับสนุนทางสังคมต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 สัปดาห์ในมารดาหลังคลอดอรจิรา สัจธรรม; ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง; วรรณา พาหุวัฒนกร; พฤหัส จันทร์ประภาพ; Onjira Satjatam; Piyanun Limruangrong; Wanna Phahuwatanakorn; Pharuhas Chanprapaph; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2565อิทธิพลของอายุ ความรู้ ความเชื่อ การสนับสนุน และการเข้าถึงบริการ ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์ในมารดาหลังคลอดชาวเขาปภาวรินทร์ วังดี; วรรณา พาหุวัฒนกร; ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง; Paparwarin Wangdi; Wanna Phahuwatnakorn; Piyanun Limruangrong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2565การพัฒนารูปแบบการรับส่งเวรการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของหอผู้ป่วยจักษุ โสต ลาริงซ์ และนาสิก ณ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ; นันทกานต์ มณีจักร; รัตติกาล พรหมพาหกุล; วรรณฤดี เชาว์อยชัย; เปรมจิตร์ จวบความสุข; Thanyarat Ongmekiat; Nantakarn Maneejak; Ruttikarn Prompahakul; Wanrudee Chaoayachai; Premjit Joubkhawmsuk; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2565ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ เสริมสร้างแรงจูงใจ และฝึกทักษะการใช้ยาสูดโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ต่อการควบคุมทางคลินิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังวารุณี ติ๊บปะละ; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล; Warunee Tippala; Doungrut Wattanakitkrileart; Kanaungnit Pongthavornkamol; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2565ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจมาโรงพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดศศิธร พินพาท; วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช; ศรินรัตน์ ศรีประสงค์; ยงค์ รงค์รุ่งเรือง; Sasithorn Pinphat; Wimolrat Puwarawutipanich; Sarinrut Sriprasong; Yong Rongrungrueang; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2565ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเบาหวานชนิดที่ 2สุวิดา ลิ่มเริ่มสกุล; จงจิต เสน่หา; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร; Suwida Limrermsakul; Chongjit Saneha; Doungrut Wattanakitkrileart; Patinut Buranasupkajorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
2565ผลของการจัดท่าคลอดกึ่งนั่งยองร่วมกับวิธีการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติต่อเวลาในระยะที่สองของการคลอด และระดับการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรกปัญชลิกา วีระเดช; เอมพร รตินธร; ฤดี ปุงบางกะดี่; Panchalika Weeradech; Ameporn Ratinthorn; Rudee Pungbangkadee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2021Parents’ Knowledge, Attitudes, and Practices towards Antibiotic Use in Children with Upper Respiratory Tract Infections in CambodiaSaveth Kim; Tassanee Prasopkittikun; Sudaporn Payakkaraung; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Mahidol University. Faculty of Nursing
2564ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่เรียนกลุ่มปกติและกลุ่มสองภาษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลรัตนาภรณ์ คงคา; สมสิริ รุ่งอมรรัตน์; พัชรี เสน่ห์เจริญ; ศุภาวดี วายุเหือด; เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ; ช่อผกา สุทธิพงศ์; คัทลียา คงเพ็ชร; อรชุมา นากรณ์; Ruttanaporn Kongkar; Somsiri Rungamornarat; Patcharee Sanehjaroen; Supawadi Wayuhuerd; Penchan Sittipreechachan; Chophaka Suttipong; Khuttaleeya Khongpet; Onchuma Nakon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 392