Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544สมุนไพรนานาชาติ ตอนที่ 1พรรนิภา ชุมศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการวิจัยปลูกและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร
2545สมุนไพรนานาชาติ ตอนที่ 2พรรนิภา ชุมศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการวิจัยปลูกและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร
2547ไม้ยาที่ผาแต้มธนุชา บุญจรัส; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
2543สวนนานาพฤกษสมุนไพรพรรนิภา ชุมศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการวิจัยปลูกและรวบรวมพันธุ์พืช
2543คู่มือสมุนไพรฉบับย่อ (1)วีณา จิรัจฉริยากูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
2538สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
2529พืชสมุนไพร : ลักษณะพรรณไม้ปริทรรศน์ ไตรสนธิ; รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
2556ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล; ทยา เจนจิตติกุล; สมศรี เจริญเกียรติกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2547อนุกรมวิธานพืชสมุนไพรใบเลี้ยงคู่ ตอน 2วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
2549ไม้กฤษณา (ไม้หอม) : แก้ปัญหาความยากจนของคนไทยเฉลิมชัย สมมุ่ง; วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์