Simple jQuery Dropdowns

PH-Article : [476] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 476
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ผลของฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อการรับรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนอาชีวศีกษาในกรุงเทพมหานครธนนันทน์ วรรณศิโรรัตน์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; มณฑา เก่งการพานิช; ธราดล เก่งการพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2553พฤติกรรมการดูแลตนเองของสมาชิกชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดเพชรบุรีถวนันท์ สัจจเจริญพงษ์; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; มันทนา ประทีปะเสน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2553ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดเพชรบุรีสิริลักษณ์ รังษีวงศ์; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; มันทนา ประทีปะเสน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2553การรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมออกกำลังกายของผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง ชมรมผู้สูงอายุไร่ขิงเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐมราตรี ผลสาลี่; ธราดล เก่งการพานิช; สุปรียา ตันสกุล; ชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2553ปัจจัยที่ม่ีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนอาชีวศีกษา ในจังหวัด พัทลุงปัทมา รักเกื้อ; สุปรียา ตันสกุล; พูนสุข ช่วยทอง; วงเดือน ปั้นดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาปรสิตวิทยา
2553ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในผสู้งอายุ จังหวัดกาญจนบุรีอารยา ทิพย์วงศ์; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2553การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่ได้ร้บการผ้าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหวัใจอนุสรา มั่นศิลป์; มณฑา เก่งการพานิช; สุปรียา ตันสกุล; วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2552โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน กองโรงงานชางกล กรุงเทพมหานครวิทยา ชาญชัย; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; วิทยา อยู่สุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2552เปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระหว่างโรงเรียนในและนอกเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กนกวรรณ ชมเชย; มณฑา เก่งการพานิช; ธราดล เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2552ข้อคิดเห็นจากการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ของหน่วยงานสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 25530สุปรียา ตันสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2565การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 1ศศิกร สองคำชุม; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2565ผลการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข ในสถานที่ทำงานช่วงการระบาดของโรคโควิด-19พิศมัย มณีแจ่มใส; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; สุนิสา คำบุญศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
2565ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการกายภาพบำบัดของผู้รับบริการ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รัตนกานต์ ดีทอง; ยุวนุช สัตยสมบูรณ์; สุธี อยู่สถาพร; ศรัณญา เบญจกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2565การรับรู้ ความพึงพอใจ และปัญหาการคุ้มครองประกันภัยสุขภาพบนสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งปวีณ์ธิดา เหลื่อมเจริญ; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; ณัฐนารี เอมยงค์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
2565ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา: มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปาจรีย์ สำราญจิตต์; สุธี อยู่สถาพร; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
2552การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปสู่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครสรรเสริญ ไข่ลือนาม; ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ธราดล เก่งการพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2552Safe care and primary health careบุษบา สงวนประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2552โปรแกรมวัณโรคศึกษา สำหรับผู้ตู้องขังป่วยวัณโรคทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์พรนิภา คชชา; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข; ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
2552การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นเนตรทราย ปัญญชุณห์; ธราดล เก่งการพานิช; สุปรียา ตันสกุล; สุพร อภินันทเวช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล; โรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2552Constructionism and Brain – based Learningสุปรียา ตันสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 476