Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 50 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2518รวมคำบรรยายการอบรมระยะสั้นทางออร์โธปีดิคส์ ครั้งที่ 1, 17-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
2517Physical diagnosis in orthopaedic surgeryเจริญ โชติกวณิชย์; นที รักษ์พลเมือง
2518ประวัติการให้และถ่ายเลือดสุด แสงวิเชียร; ทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.โครงการตำราศิริราช
2519เคมีรักษาและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งธีระ อ่ำสวัสดิ์
2519การใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยและระบบการต่อต้านโรคของร่างกายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.โครงการตำราศิริราช
2518มนุษยพันธุศาสตร์วิจารณ์ พานิช; สรรใจ แสงวิเชียร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.โครงการตำรา-ศิริราช
2518โฆรมาโตกราฟีย์ประไพศรี ศรศาสตร์ปรีชา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาชีวเคมี
2511โลหิตวิทยาสุภา ณ นคร; วีกูล วีรานุวัตติ์; ทัศนยานี จันทนยิ่งยง; ภุมรา ตาละลักษมณ์; ประเวศ วะสี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยา
2519Fluid and electrolytesสง่า นิลวรางกูร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.โครงการตำราศิริราช
2519Handbook of gastroenterologyวีกิจ วีรานุวัตติ์