Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 231 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2531เอดส์--อันตรายที่ป้องกันได้จันทพงษ์ วะสี; สุดา ลุยศิริโรจนกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2534การบรรเทาความเจ็บปวดจากมะเร็งสุพัตรา แสงรุจิ; บรรจง คำหอมกุล; องค์การอนามัยโลก; พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2536กุมารศัลยศาสตร์ไพบูลย์ สุทธิวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2532อัมพาต-อัมพฤกษ์ : คู่มือเพื่อการดูแลรักษาตนเองอย่างถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยและญาติพี่น้องอดุลย์ วิริยเวชกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2538คู่มือเวชปฏิบัติ : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อนุพงศ์ ชิตวรากร; กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ .กองกามโรค; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2536โรคติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์สุรพล สุวรรณกูล; อมร ลีลารัศมี; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2532คู่มือโรคติดเชื้อและการใช้ยาต้านจุลชีพวิษณุ ธรรมลิขิตกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2535แก่นแท้และความก้าวหน้าของมะเร็งนรีเวชปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2531เอดส์ : กลุ่มอาการภูมิคุ้นกันเสื่อมประเสริฐ ทองเจริญ; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2536แพทย์เวรธนาธิป ศุภประดิษฐ์; สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล