Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 5411-5420 of 5464 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548รายงานประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2546รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2550รายงานประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2547รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2554การศึกษานําร่องผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจของผู้ดูแล ต่อการควบคุมเบาหวานที่บ้านในเด็กเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ดีศิริโสภา จรรยาสิงห์; Sirisopa Chunyasing; พรศรี ศรีอัษฎาพร; Pornsri Sriussadaporn; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; อัจฉรา เปรื่องเวทย์; Ochara Preungvate; สุภาวดี ลิขิตมาศกุล; Supawadee Likitmaskul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2562คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำหรับผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลสุชาดา ชัยขจรภัทร์; พิชญาภัค ภูมิถาวร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน
2562คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบสารสนเทศตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลสุชาดา ชัยขจรภัทร์; นาถวดี อุดมรัตนโยธิน; กตัญยุตา เชาวนปรีชา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายนโยบายและแผน
2562คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบการใช้ยาบัญชีจ(2) ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โรงพยาบาลศิริราชธนกาญจน์ ธนารัชตะภูมิ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2562เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร ตอนที่ 2 การสอนวิธีการใช้ยาเทคนิคพิเศษเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกรธนกาญจน์ ธนารัชตะภูมิ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2562เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร ตอนที่ 3 การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกรในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจพบได้ในการจ่ายยาธนกาญจน์ ธนารัชตะภูมิ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก