Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 35 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานกับผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ของสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐมสุรินธร กลัมพากร; สุนีย์ ละกำปั่น; วันเพ็ญ แก้วปาน; ปราณี ตั้งจารุวัฒนชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2554แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพการบริการทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาลพญาไทกรุงเทพมหานครอุบลวรรณ เที่ยงบูรณธรรม; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; จุฑาธิป ศีลบุตร; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธาณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธาณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
2552รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; จรรยา ภัทรอาชาชัย; จุฑาธิป ศีลบุตร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2552คู่มือสังเกตและประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึดชุมชนเป้าหมายเป็นฐานภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2551รายงานผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำแนกตามโครงการฯ : ภาคผนวกภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรีบุญลาภ ทิพย์จันทร์; วันเพ็ญ แก้วปาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.
2551การศึกษาองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด)อาภาพร เผ่าวัฒนา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสิ่งของที่ส่งเสริมบุหรี่และการสำรวจสิ่งของที่ส่งเสริมบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานครวันเพ็ญ แก้วปาน; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มลินี สมภพเจริญ; Wonpen   Kaewpan; Panan Pitchayapinyo ; Malinee Sompopcharoen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2549ครอบครัวและการทำงาน: ทักษะชีวิตของคู่สมรสสุลี ทองวิเชียร; วันเพ็ญ แก้วปาน; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.
2551รายงานผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำแนกตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ