Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 294 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายการทํางานของหัวใจห้องล่างซ้าย และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมกับอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจวิภารัตน์ สุวรรณมาศ; Wiparat Suwanmas; อุษาวดี อัศดรวิเศษ; Usavadee Asdornwised; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ; Punnarerk Thongchareon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2556ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกาย ความรู้ โรคร่วมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ภายหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมดอรวรรณ ปรางประสิทธิ์; Orawan Prangprasit; สุพร ดนัยดุษฎีกุล; Suporn Danaidutsadeekul; อรพรรณ โตสิงห์; Orapan Thosingha; ภควัฒน์ ระมาตร์; Patkawat Ramart; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2556การเปรียบเทียบปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน 3 วันแรก หลังคลอดระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวกับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และนมผสมเมื่อ 1 เดือนวรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; มารยาท สุธรรมพิทักษ์; Munyat Soothampitag; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล. โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล
2556การจัดการสุขภาพเด็กของครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคกลางสมสิริ รุ่งอมรรัตน์; Somsiri Rungamornrat; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของการนวดร่วมกับการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดและการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรกทัศนีย์ คล้ายขํา; Thatsanee Klaikham; ฉวีวรรณ อยู่สําราญ; Chaweewan Yusamran; นันทนา ธนาโนวรรรณ; Nanthana Thananowan; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2557การรับรู้อาการและการจัดการกับอาการข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบําบัดเพลินพิศ ธรรมนิภา; Ploenpit Thamnipa Thamnipa; พรรณทิพย์ คนซื่อ; Phantip Konsue; สุวนิตย์ ธีรศักดิ์วิชยา; Suwanit Therasakvichya; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โรงพยาบาลศิริราช
2555ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายในเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะน้ําหนักเกินอรุณรัศมี บุนนาค; Aroonrasamee Bunnag; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; วีรยา จึงสมเจตไพศาล; Weeraya Jungsomjatepaisal; ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; Yuwadee Pongsaranunthakul; วีนัส ลีฬหกุล; Venus Leelahakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานในวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาลต่อความพร้อมในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลวิไลวรรณ ทองเจริญ; Vilaivan Thongcharoen; ช่อทิพย์ สันธนะวนิช; Chorthip Santanavanich; สกุลรัตน์ เตียววานิช; Sakunrat Tiewwanich; พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร; Patsamon Khumtaveeporn; วิไลพรรณ สมบุญตนนท์; Wilaipun Somboontanont; ศุภาวดี วายุเหือด; Supawadi Wayuhuerd; กาญจนา ครองธรรมชาติ; Kanjana Krongthammachart; พิจิตรา เล็กดํารงกุล; Pichitra Lekdamrongkul; กลิ่นชบา สุวรรณรงค์; Klinchaba Suvarnarong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันปิโยรส เกษตรกาลาม์; Piyoros Kasetkala; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ; Doungrat Watthnakitkrileart; วิชชุดา เจริญกิจการ; Vishuda Charoenkitkarn; ศรินรัตน์ ศรีประสงค์; Sarinrut Sriprasong; ฉัตรกนก ทุมวิภาต; Chatkanok Dumavibhat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2556การประเมินความต้องการจําเป็นในการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี; Somjin Peachpansri; วิไลวรรณ ทองเจริญ; vilaivan Thongcharoen; สมชาย วิริภิรมย์กุล; Somchai Viripiromgool; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน