Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน ในการให้คำแนะนำการดูแล รักษาเบื้องต้นและการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวสมอาจ วงษ์ขมทอง; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; อารี คุ้มพิทักษ์; ศิริรัตน์ กาศิเษฎาพันธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2548แนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในสถานศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2545-2547สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์; สมศักดิ์ วงศาวาส; บังอร เทพเทียน; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2548วิถีเพศสัมพันธ์ของแรงงานในกรุงเทพมหานครบังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์; อุบลรัตน์ ธนรุจิวงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2549การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศของประเทศไทย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา(ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2547) โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมานบังอร เทพเทียน; วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี; สธญ ภู่คง; พันธุ์ทิพย์ รามสูต; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน.; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์.
2549พฤติกรรมทางเพศในประชากร 6 กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในรอบปี พ.ศ. 2548ศิริกุล อิศรานุรักษ์; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2549เปรียบเทียบมาตรการทางสุขภาพขององค์กรภาคเอกชนของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นศิริกุล อิศรานุรักษ์; บังอร เทพเทียน; สิริลักษณ์ ไหลสกุล; Yoshihisa Watanabe; Takaaki Kinoue; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2549ประสบการณ์จาก 2nd Western Balkans Regional HIV/AIDS Conference.Theme: Multisectoral Partnership for Building Resilience. 5–6 October, 2006, Przno Montenegroบังอร เทพเทียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2545การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประชากร 7 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2545บุญยง เกี่ยวการค้า; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; Boonyong Keiwkarnka; Bang-on Thepthien; Somsak Wongsawass; Keiwkarnka B; Thepthien B; Wongsawass S; มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2547การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประชากร 5 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2547บุญยง เกี่ยวการค้า; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; Boonyong Keiwkarnka; Bang-on Thepthien; Somsak Wongsawass; Keiwkarnka B; Thepthien B; Wongsawass S; มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน