Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548แนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในสถานศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2545-2547สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์; สมศักดิ์ วงศาวาส; บังอร เทพเทียน; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2548วิถีเพศสัมพันธ์ของแรงงานในกรุงเทพมหานครบังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์; อุบลรัตน์ ธนรุจิวงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2549พฤติกรรมทางเพศในประชากร 6 กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในรอบปี พ.ศ. 2548ศิริกุล อิศรานุรักษ์; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2553การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 5 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่ กรุงเทพมหานครปี 2553สุพัตรา ศรีวณิชชากร; บังอร เทพเทียน; ปรินดา ตาสี; สมศักดิ์ วงศาวาส; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2554การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน7กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่ กรุงเทพมหานครปี 2554สุพัตรา ศรีวณิชชากร; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปรินดา ตาสี; Supattra Srivanichakorn; Bang-on Thepthien; Somsak Wongsawass; Parinda Tasee; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน