Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน ในการให้คำแนะนำการดูแล รักษาเบื้องต้นและการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวสมอาจ วงษ์ขมทอง; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; อารี คุ้มพิทักษ์; ศิริรัตน์ กาศิเษฎาพันธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2548แนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในสถานศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2545-2547สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์; สมศักดิ์ วงศาวาส; บังอร เทพเทียน; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2548วิถีเพศสัมพันธ์ของแรงงานในกรุงเทพมหานครบังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์; อุบลรัตน์ ธนรุจิวงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2549พฤติกรรมทางเพศในประชากร 6 กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในรอบปี พ.ศ. 2548ศิริกุล อิศรานุรักษ์; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน