Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549พฤติกรรมทางเพศในประชากร 6 กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในรอบปี พ.ศ. 2548ศิริกุล อิศรานุรักษ์; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2549เปรียบเทียบมาตรการทางสุขภาพขององค์กรภาคเอกชนของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นศิริกุล อิศรานุรักษ์; บังอร เทพเทียน; สิริลักษณ์ ไหลสกุล; Yoshihisa Watanabe; Takaaki Kinoue; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2551บทบาทของผู้ดูแลเด็กกับการจัดระบบบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ศิริกุล อิศรานุรักษ์; ปราณี สุทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; จิราพร ชมพิกุล; บังอร เทพเทียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน