Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสืบค้นวิทยานิพนธ์ จากระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่งนภา แสงระวี; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดกลาง
2558เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ จากฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)รุ่งนภา แสงระวี; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดกลาง
2559การศึกษาวิเคราะห์การขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Library Book Delivery Service) ของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่งนภา แสงระวี; Rungnapa Saengrawee; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดกลาง
2558เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนะนำบริการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Library and Knowledge Center)รุ่งนภา แสงระวี; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดกลาง
2557คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริการขอบทความวารสารจากต่างประเทศ WHO EDDSรุ่งนภา แสงระวี; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล