Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560งานวิเคราะห์ เรื่อง รายได้จากการดำเนินงานเพื่อการบริหารการคลังอย่างยั่งยืน ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลธัญญรัตน์ พุ่มผกา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. สำนักงานคณบดี
2560คู่มือ การขอใช้บริการระบบ SCB Business Net มหาวิทยาลัยมหิดลปาริชาติ เตชะนันท์มณี; กานดา ทองกลัด; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560คู่มือการขอใช้บริการระบบ SCB Business Net มหาวิทยาลัยมหิดลกานดา ทองกลัด; ปาริชาติ เตชะนันท์มณี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560การวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญ มหาวิทยาลัยมหิดลกานดา ทองกลัด; อภิญญา สุราศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560งานวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงการจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหิดลกานดา ทองกลัด; ปาริชาติ เตชะนันท์มณี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560คู่มือ การปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการข้าราชการบํานาญ ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการจ่ายเงินโดยระบบ SCB Business Net Payrollปาริชาติ เตชะนันท์มณี; สนชัย บวรศักดิ์ถาวร; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2562คู่มือปฏิบัติงานการตั้งหนี้และจัดทำฎีกาในระบบ MU-ERPธัญญลักษณ์ วงษ์ปาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์. งานคลังและพัสดุ
2561การวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการจัดสรรเงินให้โครงการบริการวิชาการ กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลธัญญลักษณ์ วงษ์ปาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์. งานคลังและพัสดุ
2561คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการเบิก-จ่าย เงินสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลขริษฐา คีรีมา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2561คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการบันทึกบัญชีเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (Down payment) ผ่านระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดลขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองคลัง