Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 32 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสืบค้นวิทยานิพนธ์ จากระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่งนภา แสงระวี; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดกลาง
2558เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ จากฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)รุ่งนภา แสงระวี; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดกลาง
2556เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Webmail)กฤษฎา แก้วผุดผ่อง; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10-Jul-2558เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนใบสั่งยา (ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา)รัศมี ลีประไพวงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2555เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Web Services และ APIกฤษฎา แก้วผุดผ่อง; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลลำไพ โพธิ์เข็ม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. งานคลังและพัสดุ
2558เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง วิธีการ ขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ ในระบบ SAP คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลลำไพ โพธิ์เข็ม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. งานคลังและพัสดุ
2560เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง จากแหล่งเงินรายได้ งบประมาณ 2561ลำไพ โพธิ์เข็ม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. งานคลังและพัสดุ
2560เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง How to get optimal CT imaging for radiation therapy planningสายฝน อาจมนตรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
2560เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Imaging Protocols in Neuro CTสายฝน อาจมนตรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า