Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2524ภาวะฉุกเฉินทางสูติ-นรีเวชสมหมาย ถุงสุวรรณ
2527นรีเวชวิทยาสมหมาย ถุงสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.โครงการตำราศิริราช
2523นรีเวชวิทยาสมหมาย ถุงสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2535แก่นแท้และความก้าวหน้าของมะเร็งนรีเวชปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2532เซลล์วิทยาคลินิคของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีสรรพ์ศรี เปียวุฒิ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2531ปัญหาและแนวทางแก้ไขโรคทางนรีเวชพิชัย เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2542นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม; สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา; ภาคภูมิ โพธิ์พงษ์
2523เซลล์วิทยาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีส่องสี ศรีวรรณบูรณ์; จรูญศรี เพงวาณิชย; เสบียง ศรีวรรณบูรณ์
2523ผ่าตัดเล็กทางสูติ-นรีเวชสุวนีย์ ศรีสุพรรณดิฐ; สุวนีย์ พวงเพ็ญ ริมดุสิต; ปรีญา ริมดุสิต
2533ปัญหาและแนวทางแก้ไขโรคทางนรีเวชพิชัย เจริญพานิช