Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 24 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534วิจัยยาทางคลินิกศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ; สุมาลย์ สาระยา,ม.ล.; กรองทอง ยุวถาวร
2534คู่มือการรักษาผู้ถูกงูกัดมุกดา ตฤษณานนท์; ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2534ตำราคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิคพยงค์ จูฑา; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2534การบรรเทาความเจ็บปวดจากมะเร็งสุพัตรา แสงรุจิ; บรรจง คำหอมกุล; องค์การอนามัยโลก; พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2534สรีรวิทยาคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; สุวรรณา หังสพฤกษ์; สุพรพิมพ์ เจียสกุล,ผู้ช่วยบรรณาธิการ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.ภาควิชาสรีรวิทยา
2534มะเร็งระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2534ตำราอายุรศาสตร์วิษณุ ธรรมลิขิตกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2534โลหิตวิทยา : รวบรวมเรื่องจาก Lecture และ Symposium ใน การประชุมทางวิชาการประจำปีของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยและการอบรมฟื้นฟูวิชาโลหิตวิทยา ครั้งที่ 5 เรื่องการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโลหิตวิทยาที่พบบ่อยในประเทศไทยสุรพล อิสรไกรศีล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
2534คู่มือโรคติดเชื้อและการใช้ยาต้านจุลชีพวิษณุ ธรรมลิขิตกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2534ตำราเสริมสร้างประสบการณ์ ออร์โธบิดิคส์ ยากับโรคกระดูกและข้อณรงค์ บุณยะรัตเวช; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล