โครงการบัณฑิตอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานคร :รูปแบบ ความพยายาม เพื่อนช่วยเพื่อน [2539]

Citation
เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, สมอาจ วงษ์ขมทอง, อลิศรา ชูชาติ (2539). โครงการบัณฑิตอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานคร :รูปแบบ ความพยายาม เพื่อนช่วยเพื่อน [2539]. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/43927.
View online Resources