ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)


          หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หอสมุดและคลังความรู้ฯ” ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจ “นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)” นี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ หอสมุดและคลังความรู้ฯ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ ๒๕๖๒ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

1. ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-Mail Line ID รหัสนักศึกษา รหัสบุคลากร รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยมหิดล เลขประจำตัวประชาชน ภาพถ่าย ลายมือชื่อ บาร์โค้ดสมาชิก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี IP address Cookie Web Browser Patron number
2. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ วัน/เดือน/ปีเกิด
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม สัญญาจ้าง ฯลฯ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน อาทิ ที่อยู่ สังกัด ตำแหน่งที่ทำงาน ฯลฯ
5. ข้อมูลการยืม - คืนหนังสือ หรือสิ่งพิมพิมพ์อื่นใดในการใช้บริการ
6. ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพถ่ายและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

1. เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ในหอสมุดและคลังความรู้ฯ อาทิ บริการยืม–คืน หนังสือ การใช้ทรัพยากรห้องสมุด การเข้าใช้งานฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการติดตามทวงคืนหนังสือ การจัดอบรม ฯลฯ
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์
3. การซื้อขาย / บริจาค ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
4. การจัดทำข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
5. การให้บริการผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
6. บริการวิชาการ/ให้คำปรึกษา/ช่วยสืบค้นข้อมูลวิจัย (Research Support Service) เพื่อให้บรรณารักษ์ตอบคำถามและแจ้งผลการค้นคว้าแก่ผู้ขอรับบริการ
7. เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการประมวลผล

(1) ฐานสัญญา (Contract)
เป็นการจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หอสมุดและคลังความรู้ฯ เมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าทำสัญญากับหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อหอสมุดและคลังความรู้ฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการหรือการเข้าทำสัญญาหรือเพื่อให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ท่านทราบ

(2) ฐานความยินยอม (Consent)
กรณีจำเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับหอสมุดและคลังความรู้ฯ หอสมุดและคลังความรู้ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบ หรือเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือการบริการเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางการศึกษา หรือเพื่อการบริหารจัดการภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
กรณีจำเป็นหอสมุดและคลังความรู้ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานที่จำเป็นภายในหอสมุดและคลังความรู้ฯ การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเสี่ยงในหอสมุดและคลังความรู้ฯ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย

(4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ
หอสมุดและคลังความรู้ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม

(5) ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต (Vital Interest)
กรณีจำเป็นหอสมุดและคลังความรู้ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการระงับอันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอื่น

(6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task)
กรณีจำเป็นหอสมุดและคลังความรู้ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่หอสมุดและคลังความรู้ฯ

(7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
กรณีมีความจำเป็นหอสมุดและคลังความรู้ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

หอสมุดและคลังความรู้ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่กำหนดให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

1. บุคลากร หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้อโดยใช้หลักการ Need to know basis
2. หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลตามกฎหมายร้องขอโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
3. ในกรณีที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกอื่นเพื่อให้ดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพัฒนาระบบต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นต้น หอสมุดและคลังความรู้ฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว ต้องจัดเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 1 - 3 จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หอสมุดและคลังความรู้ฯ จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับหอสมุดและคลังความรู้ฯ

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับหอสมุดและคลังความรู้ฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO มหาวิทยาลัยมหิดล/หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.mdes.go.th/

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยหอสมุดและคลังความรู้ฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว หอสมุดและคลังความรู้ฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

การใช้คุ้กกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ท่านสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนบราวเซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว ในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยหอสมุดและคลังความรู้ฯ จะเปิดเผยนโยบายการให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือรับการบริการจากทางหอสมุดและคลังความรู้ฯ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

         วิธีการติดต่อ
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) หรือ ต้องการใช้สิทธิของท่าน ดังนี้

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา
อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
E-mail : liwww@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ : https://www.li.mahidol.ac.th
สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 0-2441-9581
โทรสาร 0-2441-9580


***********************************