ข้อตกลงในการใช้งาน (User agreement)


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอชี้แจงรายละเอียดในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายใต้คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูล ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติและการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและบริการบนระบบสารสนเทศของฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
 3. เพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบไม่เฉพาะเจาะจงบุคคล
 4. เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ สื่อสาร และส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

    ข้อมูลส่วนบุคคลที่ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีผู้ใช้งานระบบ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ข้อมูลประวัติการศึกษาและข้อมูลการประกอบวิชาชีพ
 3. ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

    ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนและช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 1. จากเว็บไซต์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดลในขั้นตอนการสมัครสมาชิก
 2. จากการเข้าใช้งานเว็บไซต์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านคุกกี้ (Cookies) ของเบราวเซอร์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำมาใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูล” เท่าที่จำเป็นและสมเหตุสมผล ข้อมูลบางอย่างอาจถูกประมวลผลเป็นข้อมูลรวมโดยวิธีการที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสถิติ

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินงานตามที่จำเป็นและสมเหตุสมผลด้วยวิธีการทางเทคนิคและวิธีการทำงานของหน่วยงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จะทำให้แน่ใจว่า มีข้อตกลงที่กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

    ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จะไม่จำหน่ายหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด และจะไม่โอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ และจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศ

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

    ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นตามคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล คำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ หรือ คำสั่งศาล เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ ศูนย์เรียนรู้สุทธาเวช จะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ครอบคลุม

 1. สิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บรวมรวม วิธีการเก็บรวบรวม บุคคลที่จะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บ
 2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 3. สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บตามนโยบายนี้
 4. สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การถอนความยินยอม

    ความยินยอมที่ผู้สมัครให้ไว้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้จนกว่าผู้สมัครจะได้บอกถอนความยินยอมเป็นหนังสือแจ้งต่อ ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ การเพิกถอนความยินยอมของผู้สมัคร จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น

คุกกี้ (Cookies)

    ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้งานและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงเว็บไซต์คลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สองคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่จะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ได้เผยแพร่ต่อไป

วิธีการติดต่อ

    กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ท่านสามารถติดต่อ ฝ่ายคลังความรู้ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามข้อมูลการติดต่อในเว็บไซต์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล