รายงานสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบที่ 2 (2544)

Citation
วรชัย ทองไทย, สุรีย์พร พันพึ่ง, จิรกิต บุญชัยวัฒนา, ยุพิน วรสิริอมร, สมศักดิ์ นัคลาจารย์ (2545). รายงานสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบที่ 2 (2544). Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/52563.
View online Resources