Publication:
ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี

dc.contributor.authorตติยนุช แช่มใสen_US
dc.contributor.authorนรีรัตน์ สังขะไชยen_US
dc.contributor.authorพีรวัส วงษ์ลือชัยen_US
dc.contributor.authorปุญญพัฒน์ เศศวิสัยen_US
dc.contributor.authorทิฆเวท เวฬุวนารักษ์en_US
dc.contributor.authorรวงรัตน์ พุทธรงควัตรen_US
dc.contributor.authorกฤษฏา ใจชื้นen_US
dc.contributor.authorอินทุอร เจือนาคen_US
dc.contributor.authorTatiyanuch Chamsaien_US
dc.contributor.authorNareerat Sangkachaien_US
dc.contributor.authorPeerawat Wongluechaien_US
dc.contributor.authorPoonyapat Sedwisaien_US
dc.contributor.authorThekhawet Weluwanaraken_US
dc.contributor.authorRuangrat Buddhirongawateen_US
dc.contributor.authorKridsada Chaichoenen_US
dc.contributor.authorInthuon Juenaken_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์en_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพen_US
dc.date.accessioned2020-12-31T02:58:12Z
dc.date.available2020-12-31T02:58:12Z
dc.date.created2563-12-31
dc.date.issued2563
dc.description.abstractสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอันดับสัตว์ฟันแทะอันดับกระแตสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทย สัตว์เหล่านี้ช่วยในการกระจายพืชพันธุ์และมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหาร แต่ในทางตรงกันข้าม ยังพบว่าสัตว์จำพวกนี้ได้ทำลายผลผลิตทางการเกษตรและเป็นพาหะของโรคติดต่อได้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี 2558-2560 ผู้วิจัยได้วางกรงดักจำนวน 60 กรง ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 คืนติดต่อกัน และมีการเก็บข้อมูลทางกายภาพเบื้องต้นของสัตว์ที่จับได้จากนั้นจึงคำนวณดัชนีความหลากหลายและดัชนีการกระจายตัวด้วยวิธี Shannon-Wiener จากการศึกษาทั้งสิ้น 1, 620 กับดักคืน พบความสำเร็จในการวางกรงคิดเป็นร้อยละ 9.14 โดยพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล้กทั้งหมด 2 อันดับ 3 วงศ์ 9 ชนิด 148 ตัว แบ่งเป็น อันดับสัตว์ฟันเทะ (Rodentia) จำนวน 142 ตัว และอันดับกระแต (Scandentia) จำนวน 6 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ หนูถ้ำ (Leopoldamys neilli) รองลงมา คือ หนูฟานเหลือง (Maxomys surifer) โดยพื้นที่เขาหินปูนใกล้แม่น้ำแควน้อยมีค่าดัชนีความหลากหลายและดัชนีการกระจายตัวสูงกว่าพื้นที่ป่าใกล้พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ผลาจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าเชิงลึกรวมทั้งช่วยในการจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าเหล่านี้ต่อไป ในอนาคตen_US
dc.description.abstractSmall mammals in order Rodentia and Scandentia, are commonly found in Thailand. They are helpful in crop dissemination and play important roles in the food chains. In contrast, they are harmful to some agricultural products and act as carriers for some infectious diseases. The aim of the present study was to explore the species diversity of small mammals in the Plant Genetic Protection Area of Khao Wang Khamen, Kanchanaburi Province between 2015 and 2017. A total of 60 live traps were placed in the area for three consecutive nights, three times a year. Basic physical appearance of the captured animals was recorded. The Shannon-Wiener's diversity and evenness indices were then calculated. Based on 1,620 trap nights, the trap success was 9.14%. In total, 148 small mammals belonging to 9 species (2 orders and 3 families) were captured. Of these, 142 animals were classified in the order Rodentia, and 6 animals were in the order of Scandentia. The most common species is Neill's rat (Leopoldamys neilli), followed by the Red spiny maxomys (Maxomys surifer). The Shannon-Wiener's indices indicated a higher species diversity and distribution in the area around the limestone mountains closed to Khwae Noi River compared to the area around Chong Khaokhat museum. The results of this study provide baseline data for more insightful studies and are helpful in the conservational managements of these animals in the future.en_US
dc.identifier.citationJournal of Applied Animal Science. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย 2563), 19-30en_US
dc.identifier.urihttps://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/60649
dc.language.isothaen_US
dc.rightsมหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.rights.holderคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.subjectความหลากหลายen_US
dc.subjectการกระจายตัวen_US
dc.subjectกาญจนบุรีen_US
dc.subjectdiversityen_US
dc.subjectevennessen_US
dc.subjectKanchanaburien_US
dc.subjectsmall mammalsen_US
dc.subjectJournal of Applied Animal Scienceen_US
dc.titleความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรีen_US
dc.title.alternativeSpecies diversity of small mammals at Plant Genetic Protection Area of Khao Wang Khamen, Kanchanaburi Provinceen_US
dc.typeResearch Articleen_US
dspace.entity.typePublication
mods.location.urlhttps://vs.mahidol.ac.th/jaas/vol13no1.php
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
vs-ar-inthuon-2563.pdf
Size:
394.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections