งานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2561

Citation
ศยามา ศรมยุรา (2562). งานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2561. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/60723.
View online Resources