รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการสำรวจสถานภาพและพัฒนาฐานข้อมูลระบบพื้นฐานงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพ (ระยะสอง)

Citation
เนตร หงษ์ไกรเลิศ, ปราณี สุทธิสุคนธ์, ดุษณี ดำมี, เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม, สมปอง อ้นเดช (2551). รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการสำรวจสถานภาพและพัฒนาฐานข้อมูลระบบพื้นฐานงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพ (ระยะสอง). Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/43916.
View online Resources