คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเพาะเลี้ยงเซลล์

Citation
วันวิสาข์ สุราฤทธิ์, นัทธภัทร เกตุฉิม (2563). คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเพาะเลี้ยงเซลล์. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/64796.
View online Resources
Collections