หนังสือ Go! Go! AEC (HR Readiness for AEC : Self-Assessment Tools) เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Citation
วิริณธิ์ กิตติพิชัย หนังสือ Go! Go! AEC (HR Readiness for AEC : Self-Assessment Tools) เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/53143.
View online Resources