วิธีวิทยาการจัดกระบวนการเชิงลึกเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์สู่ความปรองดองในสังคมที่ขัดแย้งร้าวลึก

Citation
พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์, ชาญชัย ชัยสุขโกศล (2564). วิธีวิทยาการจัดกระบวนการเชิงลึกเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์สู่ความปรองดองในสังคมที่ขัดแย้งร้าวลึก. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/64379.
View online Resources