คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Citation
ศยามา ศรมยุรา (2562). คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/60729.
View online Resources
Collections