ดนตรีอุษาคเนย์ : โครงการค้นคว้ารวบรวมหลักฐานพัฒนาการดนตรีอุษาคเนย์เพื่อจัดแสดงใน Southeast Asia Music Museum ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Citation
เจนจิรา เบญจพงศ์, เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ (2555). ดนตรีอุษาคเนย์ : โครงการค้นคว้ารวบรวมหลักฐานพัฒนาการดนตรีอุษาคเนย์เพื่อจัดแสดงใน Southeast Asia Music Museum ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/89880.
View online Resources
Collections