คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสร้างระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Microsoft Excel ของห้องปฏิบัติการของศูนย์เฝ้าระวังและ ติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Citation
เอกนรินทร์ แซ่ฉิน (2563). คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสร้างระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Microsoft Excel ของห้องปฏิบัติการของศูนย์เฝ้าระวังและ ติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/63442.
View online Resources
Collections