การวิเคราะห์ เรื่อง การวเิคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness Analysis: CEA) ของการใช้ห้องประชุมประเภทต่างๆ ของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Citation
สมปรารถนา นามขาน (2558). การวิเคราะห์ เรื่อง การวเิคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness Analysis: CEA) ของการใช้ห้องประชุมประเภทต่างๆ ของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/1165.
View online Resources