SH-Journal

เป็น Collection ที่รวบรวมรายชื่อวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ผลิตโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Journal
  วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ
  (มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557) มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์
  วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดย ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ
 • Journal
  วารสารสหศาสตร์
  (มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2018) มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • Journal
  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
  (มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2019) มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย เป็นวารสารที่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 • Journal
  วารสารสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
  (มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ) มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์