การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 9กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่ กรุงเทพมหานครปี 2558

Citation
บังอร เทพเทียน, สุพัตรา ศรีวณิชชากร, ประภาพรรณ จูเจริญ (2558). การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 9กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่ กรุงเทพมหานครปี 2558. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/43915.
View online Resources