รายงานผลการศึกษาระบบบริการปรึกษาและดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์. :โครงการการประเมินผลการรักษา ดูแลและช่วยเหลือสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย

Citation
สุพัตรา ศรีวณิชชากร, บังอร เทพเทียน, กัญญา อภิพรชัยสกุล, ภูษิต ประคองสาย, เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูล, กุมารี พัชนี, พักตร์วิมล ศุภลักษณ์ศึกษากร, อุมาพร อุดมทรัพยากุล, วิภา ด่านธำรงกูล, อนันต์ เมืองมูลชัย, สุรีรัตน์ ตรีมรรรคา (2557). รายงานผลการศึกษาระบบบริการปรึกษาและดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์. :โครงการการประเมินผลการรักษา ดูแลและช่วยเหลือสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/43929.
View online Resources