โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ระยะที่ 2

Citation
สุภา เพ่งพิศ, กุศล สุนทรธาดา, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, เสาวภา พรสิริพงษ์, พัตธานี วินิจจะกูล, เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล (2558). โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ระยะที่ 2. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/43932.
View online Resources