รายงานการสำรวจระดับประเทศ เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มผู้สูบบุหรี่ รอบที่ 5 (พ.ศ.2554)

Citation
อารี จำปากลาย, บุปผา ศิริรัศมี, จรัมพร โห้ลำยอง, ทวิมา ศิริรัศมี, ธีรนุช ก้อนแก้ว, ปริยา เกนโรจน์ (2014). รายงานการสำรวจระดับประเทศ เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มผู้สูบบุหรี่ รอบที่ 5 (พ.ศ.2554). Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/52452.
View online Resources