รายงานการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ. 2551)

Citation
บุปผา ศิริรัศมี, ทวิมา ศิริรัศมี, อารี จำปากลาย, ปริยา เกนโรจน์, ธีรนุช ก้อนแก้ว, สุรัตนา พรวิวัฒนชัย (2553). รายงานการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ. 2551). Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/52488.
View online Resources